Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Het nachtelijk avontuur met een vliegtuig.

„Den kolonel, prins von Gloecken wordt hierbij „bevolen zich binnen vier en twintig uur te begeven „naar het 13e Legercorps en zich daar bij den „staf te melden. Speciale opdracht".

Dit bevel ontving Tolbach. Het was in een verzegelde enveloppe en voorzien van het keizerlijk wapen met de letters W. R., waarboven de keizerskroon. Dit stuk werd hem gebracht en persoonlijk aan den valschen kolonel ter hand gesteld.

Niet zoodra had hij van den inhoud kennis genomen of hij het Jan bij zich ontbieden om hem hun op handen zijnd vertrek te laten weten. De jongen kwam juist in een opgewekte stemming thuis van een wandeling en was zeer ingenomen met deze mededeehng. •

„Patroonzeide hij, „hun beroemde haven is op het oogenbhk haast nog stiller en nog meer uitgestorven".

De naam van „Patroon", waaronder Jan, Tolbach langzamerhand was gaan aanspreken, was iets dat hem bijgebleven was uit den tijd, toen hij nog in de fabriek werkzaam was. Zijn bedoeling hiermede was, te laten uitkomen dat hij dezen veel ouderen en knapperen man als zijn chef beschouwde.

„Patroon", herhaalde hij, „ik wou, dat U het eens zag. Ik heb met verschihende matrozen en bejaarde kooplui gesproken, allen zijn zeer bedrukt over dezen plotselingen

Sluiten