Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der soldaten, die zich beklaagden over de werkeloosheid, waartoe zij ten gevolge van den terugtocht aan de Manie gedoemd waren. Dan weer trachtte hij door de duisternis heen uit te vinden door welke streek zij reden, steeds verlangend uitkijkend naar het oogenbhk, waarop zij m de gevechtslinies van het strijdend leger zouden aan-

°Sjn opgewonden brein was vol allerlei gedachten en plannen betreffende al hetgeen zij daarginds zouden verrichten. In zijn verbeelding was hij het eene oogenbhk bezig met den geheimzinnigen hamer van den geleerde heele Duitsche legercorpsen voor zich uit te drijven, het andere oogenblik zag hij de Fransche troepen zegevierend het vijandelijke land binnenrukken, tengevolge van fantastische ontploffingen in de gelederen der Duitschers Hij zag zich zelf aan het hoofd der legers oprukken, want hij verbeeldde zich, dat de commandeerende generaal zijn plaats aan hem had afgestaan als beloomng voor de door hem aan het vaderland bewezen diensten.

De eerste schemeringen van een grauwen winterdag kwamen echter al deze droomen verstoren. De trein stopte aan het station Cassel waar Jan juist tijd genoeg had zich naar den gereserveerden coupé van den valschen prins te begeven. Deze verzekerde hem, dat hij in tegenstelling met Jan, heerlijk geslapen had. Ll'.yJ Eindelijk tegen drie uur overschreden zij den Rijn bij Mainz Vanaf dat oogenblik voelde de jongen, dat zij langzamerhand het tooneel van den strijd naderden. Zonder ophouden volgden de militaire treinen elkander op. In velen daarvan waren de deuren zorgvuldig gesloten, terwijl de raampjes ondoorzichtbaar gemaakt' waren. Deze waggons waren vol dooden en gewonden.

Twee uur hadden zij noodig om den korten afstand, welke Saarbrücken van Metz scheidt af te leggen., Eindelijk bereikten zij tegen den avond laatstgenoemde plaats. Deze stad was vol bagagewagens en soldaten van allerlei legercorpsen. y ,

Hier hoorde Jan voor de eerste maal het kanongebulder en zag hij vhegtuigen in de lucht zweven. Na zijn reis-

Sluiten