Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vuren der Franschen liet hem geheel koud. In de eerste plaats had hij geen flaüw besef van het gevaar en in de tweede plaats bezat hij dên aangeboren moed, welke sommige menschen tot heldhaftige soldatenmaakt, zoodat zij zelfs met terugschrikken voor de meest gevaarlijke ondernemingen. „Ben je niet bang, ventje", vroegen de Dnitschers hem, als je de granaten zoo om je heen ziet springen ? " Jan haalde de schouders op en zonder onnoodige snoeverij antwoordde hij : • „

Och ' ik geloof niet, dat ik bang zag zijn . "Best hoor", zeiden de soldaten lachend, „wij zullen .eens zien, hoe je je'gedraagt, als je er voorstaat".

Tegen elf uur begaf men zich op weg. De stoet bestond uit zes man en een fouragewagen vol munitie en zakken rijst De wagen werd getrokken door muilezels, want reeds toen hadden de Duitschers voorzien, dat zij gebrek aan benzine zouden krijgen, vandaar dat zij onnoodig verbruik daarvan wilden vermijden.

Overal waar zulks dan ook mogelijk was, werden de auto-vrachtwagens vervangen door fouragewagens

De zes man dienden als geleide voor het convooi. Het was een donkeren nacht, maar tegen twaalf uur zou de maan opkomen. Raadzaam was het dus zooveel mogehjk zijn voordeel te doen met de beschermende duisternis opdat men het grootste gedeelte van den weg zou kunnen afleggen en indien zulks kon uit de gevaarlijke zone raken, voor de maan het terrein zou komen verlichten.

Jan marcheerde bedaard te midden der soldaten, die schik hadden in de kalmte van den jongen.

Wacht maar", zeide een van hen, „als wij straks wat verder zijn en hij ziet de kogels om zich heen vallen, dan zal hij heel wat minder kalm zijn".

Inderdaad bereikte het kleine troepje na verloop van een half uur een terrein, dat als het ware omgespit scheen te zijn. Bijna bij eWstap moest men uitweken voor de groote granaatkuilen, terwijl aan het gebulder der kanonnen geen einde scheen te zullen komen.

Zonder ophouden vielen de kogels, die bij het uit elkaar spatten dit verwoeste en verlaten oord spookachtig ver-

Sluiten