Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar waren de drie anderen ? De jongen kon er met achter komen. Tevergeefs zocht hij het terrein af, hen uit alle macht bij den naam roepende. Het eenige geluid, dat hij hoorde, was het fluiten der kogels, die m steeds grooter aantal neervielen.

De jongen, bemerkende, dat hij geheel alleen was, zette het op een loopen om aan dezen regen van granaten te ontkomen. Hij wilde niets liever dan zoo gauw mogelijk deze plaats des onheils ontvluchten, waar zich in zoo'n korten tijd zulk een vreeselijk drama had afgespeeld. Geruimen tijd liep hij zoo hard zijn beenen hem dragen konden recht uit zonder zich af te vragen of hij in de goede richting ging.

Nu eens kwam hij in een granaatkuil terecht, dan weer struikelde hij over een groote kluit aarde, maar steeds vervolgde hij zijn weg. Eindelijk was hij geheel uitgeput beland in een groot veld, dat zoover zijn bhk ging hem * geheel verlaten toescheen.

Hier had de regen van ijzer en staal opgehouden. De kanonnen bulderden nog steeds, maar men zag de groote zwarte projectielen hoog in de lucht vliegen om een heel einde verder neer te vallen op de plaats, die hij gezond en wel had weten te ontvluchten.

Na dit geruststellend feit te hebben vastgesteld, trachtte de kleine Franschman uit te vinden, waar hij. zich ongeveer bevond Dit was echter geen gemakkelijke taak voor hem. Hij was nooit in het vuur geweest en nu maakte hij het voor het eerst van zijn leven mede, in de gevaarlijke zone tusschen twee vijandelijke linies in het holst van den nacht.

Op eenige honderden meters afstand bemerkte hij, te oordeelen naar de zich met geregelde tusschenpoozen opvolgende vlammen, de vurende batterijen.

Deze vlammen werden echter van minuut tot minuut zeldzamer, het geluid der kanonnen werd langzamerhand minder om ten laatste geheel op te houden, waarop Jan weder wat herademde. Hij vervolgde zijn weg en met kinderlijke naïviteit zeide hij tot - zichzelf :

Per slot van rekening zal ik wel ergens terecht komen, kom ik bij de Franschen, dan zal ik zeggen, wie ik ben. Beland ik bij de moffen, dan zullen ze mij herkennen en

Sluiten