Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik voor mijn pleizier morgen weer hier zal neerdalen, midden in de Duitsche linies. Ais ik er van nacht heelhuids af kom, zal het toch al een bof zijn !"

Wel wat teleurgesteld, drong Jan verder aan.

„Maar mijnheer mijnheer "

„Noem mij maar adjudant Graveson", viel de aviateur hem in de rede. Maar voor alles zeg vlug, wat je te zeggen hebt, want ik kan niet lang meer hier blijven, ik moet weg"^.

„Er moet een middel gevonden worden, adjudant", hernam de jongen, „om U morgen de inlichting, die ik U nu onmogehjk kan verschaffen te verstrekken. Ik wil een oplossing vinden. Het moet \"

Nu begon de vliegenier op zijn beurt na te denken.^

„Zou je mij het een of ander teeken lomnen geven ?"

'^Wanneer het moet, kan ik alles doen". >\

„Welnu luister dan : De twee volgende dagen ben ik toegevoegd aan een kabelballon, vals waarnemer en moet ik alles opnemen, wat hier in het veld gebeurt. Ik zal naar je uitkijken en als je werkelijk een Franschman bent, dan verwacht ik, dat je mij de aanwijzing zult geven".

„Daar kunt U staat op maken, adjudant", zeide de jongenmet nadruk. „Let goed, op wat er voorvalt. Ik weet nog niet wat voor teeken en op welke wijze, ik U dat zal geven, maar ik moet en zal er iets op vinden", |

„Dat is goed, vent. Ik heb vertrouwen in je, zeide de adjudant, terwijl hij zijn machine beklom.

„Kun je mij nu helpen om op te stijgen ?"

Jan haalde de schouders op. • . \

,Dat zou ik denken", zeide hij, „ik ben mecanicien .

",Nu vooruit dan en maak dan maar, dat je zoo gaüw mogehjk weg komt". ' ./ ,

De jongen maakte zich gereed den aviateur bij het opstijgen behulpzaam te zijn en was reeds op het punt den motor aan te zetten, toen hij stil bleef staan en nogmaals

vroe§: '.. • -4.1 -1 ■>•>

U zult goed naar mijn sein uitkijken t

"Dat is afgesproken, ik beloof je, dat ik twee dagen lang

opï'ettend naar alle teekens zal uitkijken. Maar maak nu,

dat je wegkomt, want anders kom je onder mijn machine .

Sluiten