Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog niet bij dat lmis moet je links afslaan en dan zal je 'aan het einde van het dorp een bescheiden,geheel alleen staand, bijna verlaten wit huis vinden.... daar woont de kroonprins met zijn gevolg", f ütS^È

„Nu begrijp ik het," zeide Jan. „Z. K. H. heeft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen".

Zoo is het, ventje," hernam de officier, „en hij heeft gelijk dat hij zichzelf in acht neemt, Z. K. H. kan zoo tett doen .. maar voor ons gaat dat niet zoo gemakkelijk .

Na deze niet van bitterheid ontbloote woorden, keerde de kapitein zich om en liet den jongen verder aan zijn lot

° Zacht neuriënde volgde hij eenige minuten later, den hem door den officier aangegeven weg. Onder het loopen mompelde hij in zichzelf: _.

Ah ' onze kroonprins schijnt zich te verbergen. Die geschiedenis met dat kasteel, dat oogenschijnlijk op het hoofdkwartier gelijkt, is natuurlijk alleen in elkaar gezet om onze Fransche vhegers om den tuin t£ leiden. Men denkt natuurlijk dat zij die kasteelen zullen komen bombardeeren en dat zij geen vermoeden zullen hebben op het eenvoudige dorpshuisje, waar Z. H. zich veilig waant.

Deze hst mag dan niet erg heldhaftig zijn, dom is zij niet Maar, mijnheer de kroonprins heeft er met op gerekend dat ik nu hier ben. Hij heeft er niet aan gedacht, dat het mogelijk zou zijn voor een kleinen Franschman om op een goeden dag hier te komen. Hij heeit met kunnen weten dat het dien Franschman gelukken zou- een dappere vliegenier van zijn land het leven te redden en ook met dat hij dien aviateur de plaats zal aanwijzen, waar hij zijn bommen moet laten vallen om den erfgenaam van den keizerlijken troon in de lucht te laten vliegen ; den man, die feitelijk in de allereerste plaats verantwoordelijk gesteld nfoet worden, voor dezen verschrikkelijken oorlog .

Terwijl hij al deze mooie plannen maakte, vroeg hij zich steeds af,*hoe het hem zou' gelukken den aviateur de verlangde aanwijzingen te geven, aanwijzingen, waar de officier misschien nu reeds met verlangen naar uitkeek, j Eindelijk bereikte Jan het witte huis hem-door den orh-

Sluiten