Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over zijn lippen kwam, naar hetgeen de jongen hem zeide, daarna begon hij op zijn beurt te spreken. , .

Zijn ontmoeting met de officieren, zijn intrede m het militaire leven, had alles een schitterend verloop gehad. Hij had, dank zij zijn grondige voorstudie, verscheidene van zijn vroegere schoolkameraden kunnen herkennen* en was er in geslaagd alle gevaarlijke vragen te ontwijken. ^ De kroonprins is zeer beminlijk tegen mij geweest zeide hij in zijn handen wrijvende, tot den jongen, „en ik heb goede hoop, dat hij mij zal belasten met een zeer belangrijke opdracht, waardoor wij ^de gelegenheid zullen. krijgen onzen grooten slag te slaan".

Oh ' Patroon, hernam Jan, ikzelf heb ook iets grootsch op'het oog dat ik echter niet in staat ben geheel alleen ten uitvoer te brengen. U zult wel dadelijk een middel aan de hand kunnen doen".

„Zoo, laat mij dan je groot plan eens hooren ? vroeg de geleerde, een weinig irenisch.

De jongen begoü den valschen kolonel nu de bijzonderheden te vertellen van zijn nachtelijke ontmoeting met den Franschen aviateur en van zijn belofte dezen den juiste plaats te wijzen, waar zich het hoofdkwartier bevond, opdat dit door de Fransche vliegers zou kunnen worden gebombardeerd.

Oh '" riep de geleerde uit, nadat hij het geheele verhaal had gehoord, „maar dit is een buitengewoon belangwekkend". . ,

Meent U dat ?" vroeg de jongen buiten zichzelf van vréugde.... „Dus U bent bereid mij te helpen? Zult U mij een middel aan de hand doen om onzen landgenoot, die ons sedert van morgen van boven uit zijn ballon gadeslaat, te zeggen, dat het huis, waarin die beroerde kroonprins zit, het witte huis in het dorp is ?"

Tolbach scheen inderdaad ingenomen te zijn met het denkbeeld van Jan en deze zag, terwijl zij zwijgend verder liepen met genoegen aan al zijn bewegingen, dat de geleerde bezig was het plan uit te werken. De valsche kolonel was zelfs zoo hierin verdiept, dat hij zichzelf bijna vergeten had. Bijna had hij weer zijn oude gewoonte gevolgd om

Sluiten