Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met groote passen zooals hij dat in zijn laboratorium te Barracas deed, op en neer te loopen, allerhande gebaren makende met zijn armen, zooals alleen hij dat kon. ( p Gelukkig echter bedacht hij zich nog bijtijds, alhoewel een dergelijke fout op het oogenblik hem niet veel kwaad zou hebben kunnen doen. Zijn eerste optreden bij de stafofficieren was' zóó goed geslaagd, dat geen enkele van hen ook maar het minste vermoeden tegen hem koesterde.

Integendeel, hij had op zulk een schitterende wijze weten deel te nemen aan de in de omgeving van den kroonprins zoo veelvuldig ' voorkohiende drinkgelagen en hij had den prins zoo aangenaam weten bezig te houden met verschillende anecdotes, aangaande zijn verblijf te BuenosAires, dat hij in dien korten tijd zich zeer bemind had gemaakt.

Bijgevolg was zijn positie veel sterker geworden en hij rekende er op spoedig van dit welslagen een goed gebruik te kunnen maken in het belang van zijn land.

Al verder loopende waren de twee Franschen ongeveer in de buurt gekomen van het terrein, waar Jan den afgeloopen nacht zijn onderhoud met den vliegenier gehad had. Zonder te weten, maar waarschijnlijk geleid door een soort geheimzinnige macht, had de jongen zijn metgezel inderdaad naar dezelfde plek gebracht.

Het eerste, wat Jan boven het terrein zag, was een groote kabelballon, die boven de Fransche linies zweefde en die duidelijk te onderscheiden was.

„Kijk, Patroon !" riep-de jongen uit. „Daar is hij !.... Ziet U hem ? Het is mijn vlieger, hij wacht, zooals hij beloofd heeft".

Tolbach scheen uit zijn droom te ontwaken, keek oplettend naar hetgeen de jongen hem wees en wendde toen zijn blikken naar de Duitsche stellingen.

Toen knikte hij met het hoofd en mompelde : „Dat « zal niet gemakkelijk zijn teekens te wisselen met dien waarnemer, die zelf door de Duitsche uitkijkposten geobserveerd wordt. Wanneer wij het wagen een teeken|te geven zijn wij verloren, want op dit zelfde oogenblik '

Sluiten