Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze snel uitgesproken woorden, waren onverstaanbaar voor de Duitschers, doch zij waren voldoende om de houding van den boer geheel te doen veranderen. Deze shm en handig, zooals de meeste Fransche boeren, had onmiddellijk begrepen, dat er iets, wat begreep hij niet, voorviel, dat nuttig voor zijn vaderland zou zijn. Dit was voldoende, hij was bereid mede te werken.

„Het is goed", besloot hij op knorrigen toon, daar ik niet anders kan, zal ik doen wat men van mij verlangt. Maar, voegde hij er met nadruk aan toe, „wanneer een van mijn beesten door een granaat wordt getroffen, moet men mij de schade vergoeden". 'éjnÈ

„Daar is geen bezwaar tegen", zeide de kapitein, bhj te zien, dat hij zijn doel bereikt had en dat hij zijn veld met aardappelen zou krijgen.

Terwijl de boer bezig was zijn paarden voor den ploeg te spannen, verwijderde de valsche kolonel zich van den officier. Zonder, dat iemand zulks bemerkte, haalde hij een aanteekenboekje uit zijn zak, trok daarop eenige hjnen, die te samen een soort teekening vormden, i Jan, die alle bewegingen van zijn meester volgde, kon niet'nalaten hem te vragen, wat die teekening, waarmede hij bezig was, te beduiden had. In tegenstelling met zijn gewoonte, het Tolbach hem dit maal niet lang op de gevraagde uitlegging wachten.

„Kijk", zeide hij hem, terwijl hij de zooeven gemaakte teekening toonde, „dit stelt een plattegrond van het dorp voor, waarop de verschillende, op het veld uitkomende wegen zijn aangegeven''.

„Deze zeer eenvoudige schets, zal voldoende voor je vriend, den aviateur, zijn, om het huis, waarvan hij de ligging wenscht te weten, uit te vinden".

„Ja"> riep Jan uit, „deze plattegrond is prachtig".

Zonder eenige aarzeling wees hij met den vinger naar het bewuste huis, dat in de teekening gemakkehjk te vinden was, daar alle wegen er heen leidden en de ligging daarvan ten opzichte van den kerktoren duidelijk uitkwam.

„Inderdaad de plattegrond is uitstekend, maar hoe kan ik dit aan Graveson, die daarboven zit, duidelijk maken ?"

Sluiten