Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij behoefde echter niet bang te zijn, dat men veel acht op hem zou slaan. Men had dien morgen wel andere dingen te doen bij de Duitschers.

I Voor den namiddag was een generaals-mspectie aangekondigd en geen mensch dacht eraan zijn tijd te verspillen met te letten op de vreemde lijnen, die de Fransche arbeider en zijn hulp, de Duitsche matroos, op het veld trokken. • .. .

Geheel op zijn gemak kon Jan dus de paarden zoodanig leidden dat op den grond een vergrooting van den door Tolbach uitgedachten plattegrond geteekend werd. Terwijl hij met dezen eigenaardigen arbeid bezig was, gaf hij enkele uitleggingen aan den ouden boer, die opgetogen was mee te kunnen helpen, die moffen een poets te bakken.

„Zie je dien ballon, daar ?" vroeg de jongen, met de teugels der paarden in zijn hand.

Jawel" antwoordde de boer, „Men zou zoo zeggen, dat zij ons daarboven in de gaten hebben, het schijnt tenminste, alsof de ballon wat lager komt".

Schitterend", riep Jan hoopvol uit, „als men ons gezien heeft, dan wordt het zaakje goed en zal je misschien vanavond nog groot nieuws, hooren".

Dat geve de goede God, mijn jongen", antwoordde de oude zwaar op den ploeg leunende, „dat het ons met God s hulp gelukke, die vervloekte moffen zoo gauw mogenjk hier vandaan te jagen".

Binnen een uur was Jan gereed met het teekenen van den plattegrond. Toen hij klaar was, zocht hij een grooten witten steen op en plaatste dien op de plek, waar zich op den plattegrond het huis van den kroonprins moest be-

™ Op hetzelfde oogenblik, dat hij dit deed,-werd vanaf den observatie-bollan een rookwolk zichtaar, alsof men hem hiermede wilde beduiden, dat men hem begrepen had. Dadelijk hierop verdween de ballon achter de boomen.De jongen dit voorval bemerkende, kon niet nalaten in zijn handen te klappen en den boer verheugd toe te roepen :

„Zij hebben het gezien !-.... ik geloof dat het ons gelukt is. Hij heeft het begrepen !"

Sluiten