Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ! Ik ! Ik (" roepen dadelijk tien stemmen tegelijk.

Maar de chef raadpleegt een lijst en wijst dengene aan, wiens beurt het is. De gelukkige uitverkorene trekt dadelijk zijn motorjas aan, zet zijn pet op en gaat naar buiten om zijn toestel in gereedheid te brengen.

Binnen énkele minuten is hij vertrokken, zonder veel drukte, zonder lawaai, kortom zonder onnoodig vertoon. Allen weten, dat die man alles zal doen, wat menschelijker wijze mogelijk is, om den vijand neer te vellen.

Aan gevaar denkt men niet. In deze omgeving is gevaar Men een factor van weinig beteekenis. Men is er aan gewend, moet dit zoo dikwijls trotseeren, dat men het niet meer telt.

Tegen elf uur vereenigen zich allen tot een gemeenschappelijken maaltijd en terwijl men met een gezonden eetlust de opgediende gerechten verorbert, zitten al deze jonge krachtige mannen, de ooren gespitst, te luisteren naar het bellen der telefoon en verlangend uit te kijken naar den terugkeer van hen, die opgestegen zijn.

Plotseling wordt de deur der voor eetzaal dienende hangar wijd geopend en een kleine donkere man met een o pen eerlijk, rood gezicht en vriendelijken tintelenden oogopslag treedt het vertrek binnen. Hij is geheel in het bont gehuld en heeft een groote das om zijn hals,

„Daar is Graveson \" riep iemand uit, den binnenkomende herkennende. „Waar kom jij vandaan ? Wij begonnen ons reeds ongerust over je te maken "..

„Je bent gisterenavond mankeerend gemeld.... Heb je soms een panne gehad onder weg ?" vroeg een ander.

De op de'ze wijze aangesproken vlieger begon met zich eerst van zijn bontjas en das te ontdoen, waarna hij met een zuiver zuidelijk accent zeide :

„Waar ik geweest ben ? Dat zal ik jullie eens vertellen .... Ik ben in een kabelballon geweest. Nu wat zeg je daarvan ?

Deze verklaring werd met een oorverdoovend geschreeuw en gebrul ontvangen. Men sloeg met allerlei voorwerpen op de tafels, kortom er was zulk een helsch lawaai, dat al had de brave Graveson dit gewild, dan zou hij niet aan het woord hebben kunnen komen.

Sluiten