Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die een reusachtige aantrekkingskracht had uitgeoefend op alle metalen voorwerpen in het vertrek. Hij kon geen weerstand meer bieden aan zijn verlangen om deze geheimzinnige flesch in zijn hand te nemen en haar te betasten, in afwachting van de verklaring omtrent de reusachtige uitwerking daarvan, toen plotsehng de deur van het vertrek geopend werd en de Kroonprins de werkkamer van zijn adjudant kwam bmnenloopen.

Verschrikt door deze onverwachte verschijning bad Tan juist den tijd de flesch in zijn zak te doen ver' awijnen. Tolbach was opgestaan en trachtte de voorwerpen op zijn lessenaar aan den bhk van den Kroonprins te onttrekken door voor zijn schrijftafel te gaan staan.

De Kroonprins scheen niet de minste aandacht daaraan te schenken. Hij begon huppelend in de nauwe werkkamer heen en weer te loopen, terwijl hij, zooals zijn gewoonte was, met zijn rijzweep op zijn laarzen sloeg.

„Kolonel!" zeide hij, „ik kom vandaag op Seigneulles en dus heeft U den dienst".

Tolbach boog en antwoordde: _ Ik ben tot Uw orders, Hoogheid, wanneer Uw Hoogheid zulks verlangt, zal ik naar beneden gaan, naar de bureaux en onmiddellijk in telefonische verbinding treden met de verschillende commando-posten, zoodat ik u rapport kan uitbrengen".

Ja", zeide de prins.... „Gaat U naar beneden want er zal vandaag veel te doen te zijn.... jk heb zooeven een zeer belangrijke inlichting ontvangen .

Ah'" -zeide de valsche kolonel met voldoening zich in "de handen wrijvende, zooveel te beter! Het zal mij zeer aangenaam zijn mijn nieuwe functies, bij Uw Hoogheid in te wijden met een opdracht, waaruit groote voördeelen voor ons dierbaar vaderland kunnen voort-

kOI1God' straffe Engeland", ontwoordde de Kroonprins bedaard de zoo geliefkoosde uitdrukking der Duitschers gebruikende, op dezelfde manier, als men zegt tot iemand,

die niest:

„God zegene U".

Sluiten