Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn ongeduld niet langer kunnende verbergen, viel de jongen deze beschouwing over de kennis van het geheimschrift in de rede en .vroeg :

„Dus, Patroon, U weet wat er op dit stuk papier staat?"

„Ja, zeker, het is mij geheel duidelijk", antwoordde Tolbach, nogmaals zijn op tafel naast het bericht liggende aanteekeningen raadplegende.

„Nu, wat staat er dan?"

Alsof het hier een gewoon telegram betrof, las de geleerde :

Bevel voor den commandeerenden generaal van het elfde leger, om een geconcentreerd vuur" van alle te zijner beschikking staande batterijen te richten op de terreinstrook, gelegen tusschen hoogte 87 ten Westen van het Bosch van Grurie en Aire, een ruimte vanongeveer 1 K.M.2, dat zonder ophouden den I4den Maart van 6 uur 30 tot 6 uur 55 min. moet worden beschoten. Op dien dag en dat uur, zal een belangrijke samentrekking van Fransche troepen op het aangegeven punt plaats vinden. Er moet acht gegeven worden op het feit, dat het vuren precies om 6 uur 55 min, gestaakt wordt, aangezien vanaf dat tijdstip, het niet alleen nutteloos zal zijn, maar ook gevaarlijk'

Geteekend: WILHELM.

Op het hooren van deze woorden, richtte Jan instinctmatig zijn oogen naar de op den schoorsteen geplaatste pendule, en zeide:

„Het is vier uur!"

Ja", antwoordde Tolbach, „het is vier uur. De officier, wien jij dit bericht afhandig gemaakt hebt, moet op dit oogenblik bij den generaal zijn, aan wien hij het moest overhandigen. Hij zal natuurlijk den diefstal, .waarvan hij het slachtoffer geworden is, bemerken".

Jan uitte een kreet van vreugde.

„Wat kan ons, dat schelen", zeide - hij, „de Franschen zijn gered, er zal geen last tot vuren worden gegeven".

Sluiten