Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tijd de order op te zoeken en naar het hoofdkwartier van het el§de legercorps te gaan"..

„Hoe ver. is het hoofdkwartier van hier?" vroeg.de valsche von Gloecken hierop.

„Zes en dertig kilometer; maar vcor de deur staan twee automobielen, een om ingeval de eerste niet verder kan, deze te vervangen, ik heb dus nog eenige kans op tijd te zullen komen".

„Ik betwijfel het, mijnheer!" zeide de valsche von Gloecken, den officier streng aankijkende, „maar U bent in elk geval verplicht niets onbeproefd te laten. Zeg mij op welke manier ik U van dienst kan zijn?"

Met inspanning van al zijn krachten gelukte het den luitenant zichzelf te bedwingen en na eenige oogönblikken stamelde hij:

„Kolonel, toen ik een paar kilometer van hier was, wilde ik mij er van overtuigen, dat de mij toevertrouwde order nog goed en wel in den loop van mijn revolver zat. Zooals U zich herinneren zult werd de order in Uw tegenwoordigheid door mij op die wijze verborgen, helaas ik bemerkte, dat de loop ledig was".

„Misschien is het papier er uit gevallen en op den weg terecht gekomen".

„Dat is onmogelijk".

„Maar wat wilt U dan?"

' „Ik heb goede reden om aan te nemen," hernam de luitenant met nadruk, dat het mij in het bijzijn van den Kroonprins ontstolen is op het oogenblik van de verwarring, die hier heerschte, toen alle wapenen op den grond vielen en ook mijn revolver mij uit de hand werd

gerukt". iMm

De valsche von Gloecken haalde zijn schouders op.

,Dat is al een heel slechte verontschuldiging", zeide hij" streng. „U heeft toch zelf dadelijk Uw revolver opgeraapt, niet waar?"

„Neen", antwoordde de luitenant, „men heeft d«ze voor

mij opgeraapt". „Wie ?"

„Dë kleine matroos bij de deur".

Sluiten