Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen kolonel in een Fransch kapitein. De geleerde was 'gekleed in de korte hemelsblauwe broek met tuniek eh droeg de kepi met de drie onzichtbaar gemaakte galons. Hierma ging hij op een steen zitten, terwijl de jongen de beenwindsels voor hem vastmaakte.

Toen hij geheel uitgerust was, stak hij het overige gedeelte van de telefoon, waaraan hij het ahdere uiteinde der draden bevestigd had in zijn zak, zoodat hij al loopende den draad uit kon laten rollen. Hierop plaatste hij zich met de lantaarn in zijn hand bij het begin van de onderaardsche gang en zeide toen tot Jan :

„Ga den Feldwebel zeggen, dat hij met zijn mannen weer terug kan komen".

Maar", vroeg de jongen, alvorens dit bevel op te volgen, U heeft 'mij nog niet gezegd, hoe U het mij mogelijk zult maken al dien tijd, dien U weg bent, hier bij de telefoon te kunnen blijven".

Dat is volkomen juist", zeide de geleerde. „Maar ga nu" eerst, zooals ik je gezegd heb, de soldaten halen, als zij hier zijn, zul je alles begrijpen".

Gewoon zijn meester te gehoorzamen, verwijderde Jan zich en keerde enkele minuten later met de wacht .terug.

Toen de Feldwebel en zijn mannen de grot binnenkwamen, zagen zij bij het begin van de onderaardsche gang een Fransch officier in vol uniform staan. Zij waren eerst hoogst verbaasd en bleven 'als vastgenageld op de plaats staan, aanvankelijk niet goed wetende, wat zij moesten doen. . 'A'ïl

De onderofficier, die den kolonel herkende en de Duitsche uniform op den grond zag hggen, ghmlachte fijntjes.

,tTot Uw orders, Excellentie \" riep hij bedaard uit om te 'toonen, dat hij het begrepen had.

Von Gloecken glimlachte eveneens en salueerde. Daar door het Duitsche leger zooveel spionnagewerk verricht wordt, waren de soldaten van den Keizer m het geheel niet verbaasd over deze verandering van uniform.

Jan, die het tooneel met genoegen had gadegeslagen trachtte zichzelf een houding te geven, door te doen alsof hij druk bezig was de Duitsche uniform van zijn meester

Sluiten