Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die op ongeveer 500 Meter van hier staat, een paar flesschen Schnaps voor ons".

De jongen richtte zich op zijn elleboog op, wreef zich de oogen uit, doch scheen niet bereid te gehoorzamen".

„Zeg, hoor je me niet en ben je van plan het te doen, ja of neen I" hield de onderofficier aan.

„Ik heb U zeer goed gehoord !" wierp de matroos tegen, „maar ik durf niet van mijn plaats weg te gaan, daar zooals U weet ik op last van mijn meester hier moet blijven".

„Maar ik gelast jé die Schnaps te gaan halen", hernam de Feldwebel luid toegejuicht door allen. „Als je mij niet gehoorzaamt, dan zal ik een mooi rapportje schrijven en dit je kolonel, wamïeer hij terugkomt, ter hand stellen.

. Jan dacht even na, zijn positie was niet benijdenswaardig. Van de telefoon weggaan zou gevaarlijk zijn ; maar aan den anderen kant zou het toch ook niet verstandig zijn deri onderofficier van de wacht tegen zich in te nemen. ?

Hij berekende, dat zijn meester nauwelijks een half uur onderweg was. Waarschijnlijk zou hij niet binnen een of twee uur telefoneer en. Dus was er genoeg tijd om hardloopende de opgedragen boodschap te doen en zou hij dan hierdoor in een goed blaadje bij de soldaten komen.

„Het is goed", zeide hij na eenige oogenbhkken van aarzeling, terwijl bij in één sprong opstond. „Ik zal gaan".

Met algemeene instemming werd dit besluit van den matroos begroet.

„Je bent een beste jongen", zeiden de soldaten.

Zij wezen hem den weg, dien hij volgen moest, terwijl zij hem allerlei kruiken en potjes mede gaven, zoodat hij zooveel mogelijk brandewijn mede terug zou kunnen brengen.

De jongen verwijderde zich zoo hard hij loopen kon in de aangegeven richting. Voor hem was het hoofdzaak in den kortst mogelijken tijd op zijn post terug te zijn. Hij vond den gebroken wagen, vulde de verschillende kruiken en'potjes en alhoewel het een zware vracht was, kwam hij tot groote vreugde der soldaten nauwelijks een half uur, nadat hij vertrokken was, in de grot terug.

Zijn eerste blik richtte zich naar de telefoon. Groot

Sluiten