Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de telefoon, dien hij in zijn zak had, te voorschijnen vroeg:

U staat mij toe, dat ik telefoneer ?" „Met wien ?"

„Met een kleinen Franschman, die aan hetand ere einde van den draad mijn bevelen afwacht. Hij zal U de bevestiging van mijn verhaal kunnen geven'.

„Die kleine Franschman kan een medeplichtige zijn. Dat wil dus voor ons niets zeggen, het kan een handig in elkaar gezet complot zijn. Wij weten, dat de Duitschers meesters in het spionneeren zijn en voor letterlijk niets terugdeinzen".

Tolbach. begon zijn geduld te verhezen. „Maar", riep hij uit, „wat voor gevaar schuilt er voor U in, wanneer U mij gelooft ? Ik zou, wanneer ik werkelijk een spion was, toch niet hier bij U komen en XJ waarschuwen voor een aanval, die tegen U gericht is. Ik kom om U te zeggen, dat op welk uur U ook wil drie Duitsche regimenten in de onderaardsche gang, waarvan ik hier een plattegrond heb, zullen zijn en ik zal U tevens aangeven hoe U deze regimenten kunt vernietigen". „Wat vraagt U in ruil voor dezen dienst ?" "Eenvoudig, weer als Franschman erkend te zullen worden. Op het oogenbhk sta ik geboekt als deserteur. Het eenige, wat ik verlang is, wanneer ik, slaag den bewusten aanval te doen veranderen in een overwinning voor de Franschen, dat men bij mijn naam het woord „deserteur" doorschrapt en daarvoor in de plaats zet „belast met'een speciale zending". De kolonel aarzelde een oogenblik en hernam : . „Als de zaak zoo verloopt, als U mij voorspiegelt, dan beloof ik U, dat de door U gevraagde verandering zal plaats hebben en telefoneer nu, maar hardop, zoodat ik het hooren kan. Daarna moet U mij den hoorn overgeven, opdat ik kan hooren, wat men antwoordt". . „Dat is juist wat ik van plan was te doen". De geleerde haastte zich de telefoon ter hand te nemen om te kunnen spreken. Hij brandde van verlangen om te weten hoe Jan daarginds gevaren was, maar daar

Sluiten