Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, onder toezicht van een officier, die al Uw bewegingen niét geladen revolver zal gadeslaan". £

Wanneer U mij dat wilt toestaan, kolonel , zeide de kapitein, „zal ik hem voor mijn rekening nemen en zal ik met hem medegaan". » _

„Dank U, kapitein", zeide de kolonel. „Ik kan U dit< ook het beste toevertrouwen". ^p\,

Tolbach was buiten zichzelf van vreugde. Kolonel", zeide hij, „binnen een uur zal de mijn gelegd zijn Ik heb ongeveer een uur noodig om weer bij de Duitschers terug te komen. Volgens de inlichtingen van den jongen die zoo juist aan de telefoon was, zijn de troepen gereed'en voor de onderaardsche gang bijeen gebracht. Men wacht slechts mijn bevelen om tot den aanval over te gaan. Hoe laat wenscht U, dat de . aanval zal plaats hebben ?"

De kolonel dacht even na.

Het gewone uur voor een overval is m het algemeen' vóór zonsopgang. Kunt gij uw mannen op dat uur er heen

brengen ?' y .

Dat geloof ikjwel", antwoordde Tolbach, „als tenminste de''inlichtingen, die de jongen mij door de telefoon gaf juist zijn en alle troepen in de buurt van de grotvereemgd zijn. Ik ken den jongen echter en weet, dat men op zijn woorden staat kan maken".

„Welnu, wanneer dat het geval is", hernam de kolonel, „dan zal ik de mijn om vier uur 's morgens laten springen".

De geleerde knikte toestemmend. Ik zal den opmarsch van mijn troepen zóó regelen", zeide hij, „dat zij op het door U vastgestelde uur allen opeengehoopt zullen zijn in de onderaardsche gang op de aangewezen plaats". '

Dit zeggende spreidde de deserteur een plattegrond over de tafel uit en zeide verder l

Ik zal de mijn hier aanbrengen. Onderaan bij een groote rots waarvan ik de ligging met een rood kruisje dat U daar ziet, heb aangegeven. Die rots zal voldoende zijn om achter mijn manschappen de onderaardsche gang geheel te versperren, zoodat zij niet weder naar hun linies terug

Sluiten