Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen keeren. Zij zullen dan verplicht zijn verder door te loopen en Komen dan uit op de plaats waarik vanmorgen zelf de grot verlaten heb, dat is bij den grooten eik".

„En wij zullen daar zijn", besloot de kolonel, „om hen naar behooren te ontvangen".

„Het doet mij genoegen", hernam Tolbach, den plattegrond opvouwende, „dat U eindelijk mijn plan begrepen hebt. Wanneer de onderneming slaagt zal het den vijand 2000 man kosten eh hem tevens voor goed genezen van zijn plannen pm overvallen te doen door deze onderaardsche gang".

„Mijnheer", hernam de kolonel, „wanneer de onderneming een dergelijk verloop heeft, ziüt U zich terecht zeer verdienstelijk voor het vaderland gemaakt hebben".

„En men zal de aanteekening bij mijn naam veranderen?"

„Dat niet alleen, men zal de volgende legerorder erbij schrijven : Is door zijn toewijding en dapperheid erin geslaagd een vijandelijken overval, die zeer ernstig voor ons had kunnen zijn, te verijdelen en heeft den vijand een verües van een geheel regiment toegebracht".

Tolbach richtte het hoofd op en riep geestdriftig uit :

„Oh ! kolonel.... Dat is meer dan ik ooit in mijn stoutste droomen had verwacht !"

De officier knikte eenvoudig met het hoofd en zeide:

„Tot morgen, Mijnheer, wanneer ik U uit naam van Frankrijk hoop te bedanken".

Alles verliep zooals overeengekomen was tusschen den deserteur en den kolonel. Onder toezicht van den kapitein die ten hoogste verbaasd was over de handigheid en kennis van den man, liet Tolbach de geniesoldaten op de aangegeven plaats de mijn leggen.

Toen dit werk vlug en nauwkeurig verricht was, trokken de geniesoldaten zich terug. Alleen met Tolbach achtergebleven bij den uitgang van het onderaardsche gewelf, zeide de kapitein eenvoudig :

„Mijnheer, U bent vrij.... U kunt terugkeeren naar de Duitschers. Voor het geval U ons Verraden wilt, hebben wij onze voorzorgsmaatregelen genomen, wanneer U ons echter helpt, dan verzeker ik U, dat Frankrijk U dankbaar zal zijn".

Sluiten