Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige zou zijn, die zij zouden krijgen om voor goed in hun vaderland te blijven.

Zou, wanneer de expeditie slaagde, zooals de geleerde hoopte, hiermede niet de groote daad, die hij sinds zoolang voorbereidde verricht zijn ? Zou hij niet het recht hebben met roem overladen naar zijn land terug te keeren en te zeggen : „ik heb mijn phcht gedaan ?"

Met vreugde dacht Jan aan zijn terugkeer in Frankrijk. Hij zou dienst nemen ; hij had weliswaar nog niet den leeftijd ervoor, maar wellicht zou men met hem een uitzondering maken. Al was hij nog te jong, een FranschDan, die echter uit Duitschland kwam, deelgenomen had aan de expeditie in de onderaardsche gang, die den aviateur Graveson gered had, die bovendien nog aanwijzingen gegeven had om den Kroonprins in zijn kwartier te Etain in de lucht te laten vhegen en die ook nog 20000 Franschen gered had door de revolver van den officier te verwisselen, kon toch aanspraak maken op eenige onderscheiding.

Hij was één en al opwinding. Morgenochtend zou hij misschien in Frankrijk zijn !

Verdiept in deze gedachten lette Jan niet op de weeklachten van den chauffeur. Deze hield niet op, met zich er over te beklagen, dat hij niet gegeten had. Bovendien zat hij erover te mopperen, dat hij op dezen weg vol soldaten zonder hcht moest rijden.

Inderdaad viel het Jan op, dat ondanks het vallen van den avond aan alle kanten van den weg zwijgende soldaten stonden opgesteld.

Daar zijn ze ! Daar zijn ze ! Bij het flauwe schijnsel van het maanlicht, dat door de wolken heen scheen, zag de jongen nu in de buurt van den ingang der onderaardsche gang, groote massa's troepen.

Hij bemerkte munitiewagens, mitrailleuses, roode kruiswagens, in één woord alles wat noodig is voor een leger, dat ten strijde trekt.

Een tiental hoofdofficieren staan bijeen in de ruimte voor den ingang van de grotten al rookende of met hun electrische zaklantaarns de kaarten bestudeerende, wachten zij op hun aanvoerder. Voor de onderaardsche gang

Sluiten