Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk was het uur van vertrek aangebroken. Tolbach wasjDpgestaan en nam zijn plaats aan het hoofd der colonne

in- .. - i Hij drong dieper in de ternauwernood door de enkele

acetyleenlampen verlichte grot door, gevolgd door de sol' daten, die in gelederen van vier op den vochtigen en ongelijken grand achter hem marcheerden.

Vóór hij echter het teeken voor den afmarsch gaf, had de kolonel Jan aan de zorgen van een onderofficier toevertrouwd.

„Hij moet zich ophouden tusschen het derde en vierde bataljon, gereed de orders die men hem zal geven naar de achterhoede te brengen".

De jongen was - allesbehalve tevreden met die plaats, want daardoor kon hij zijn meester slechts van verre zien.

Deze loopt met den plattegrond in de eene hand en zijn horloge in de andere aan het hoofd van het eerste bataljon om den opmarsch van de colonne te kunnen regelen.

Het heele welslagen van zijn plan is een kwestie van tijd ; neen van minuten.

Zooals wij weten was hij met de Franschen overeengekomen, dat de persoonlijk door hem gelegde mijn, die de colonne den pas af moest snijden om vier uur precies zou springen. Het was dus van het grootste belang, dat de geheele troep op dat juiste oogenblik, het op zijn plattegrond aangegeven punt voorbij zou zijn.

Hij had de mijn onder een reusachtige rots opgesteld, zoodat deze, wanneer de mijn tot springen werd gebracht, omhoog zou komen, en dan de gang geheel versperren.

Wanneer de terugtocht op deze wijze afgesneden was zou het verder werk aan de Franschen worden overgelaten. Om zijn plan ten uitvoer te kunnen brengen hep Tolbach behoedzaam voort, nu eens wat vlugger, dan weer wat langzamer, ja soms stond hij zelfs geheel stil.

Het geluid van den zich op deze wijze voortbewegenden troep mannen, wier voetstappen dreunend weerklonken in de onderaardsche gang, maakte een somberen indruk. Aanhoudend trapten zij elkaar op de hielen maar deze soldaten, slaven der krijgstucht, dachten er niet aan, al was

Sluiten