Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dan ook- fluisterend, een kreet van ongeduld te laten

^durende het overige gedeelte van den nacht werd doorgeloopen ; de mannen sliepen al marcheerende, alleen dc Feldwebels zorgden er voor, dat zij in den pas bleven en j wanneer dat niet het geval was, werden zij door een duw m hun rug daar opmerkzaam op gemaakt.

Half vier ! Jan wist, dat de groote gebeurtenis om vier uur plaats zou hebben. Hij telde de minuten en trachtte zijn meester te naderen, in afwachting van een teeken of een wenk van hem. . , .

De valsche kolonel echter scheen zich met met hem bezig te houden. Alleen wees hij den Feldwebel er nogmaals op dat hij er voor waken moest, dat de kleine matroos met de hem aangegeven plaats verliet.

Ot. deze wfze was reeds twee derden van de onderaardsche gang doorloopen en bevond men zich op een lats waar deze nauwer werd. Eerst was men verplicht geweest in tweeën te marcheeren, maar nu moest men een voor één achter elkaar verder gaan. I v rt

In eens echter kwam men door de smalle gang m een groote open ruimte. Hier het Tolbach om zijn manschappen te verzamelen halt houden.

Steeds met zijn horloge in de hand, zond de valsche kolo. nei zl[n officieren uit om het verzamelen zooveel mogelijk

tC W^alhü, „vlug !.. • .Daat de gelederen sluitenr Ën altijd door kwamen de mannen aanstroomen, voortgedreven door de officieren. Op sommige plaatsen waren ze zelfs als haringen in een ton opeen■ l h

* Elf minuten voor vieren", zeide Tolbach op zijn noj

l0ÖÏÏn hij zich ongerust te maken ^ J^JJg geefs had hij bevel gegeven den jongen bij hem te laten

k0nWaar is de matroos, de kleine matroos van den kolonel?"

DJoffic eren vroegen dit en het werd van man tot man heSiaald e ndelijk hoorde men, dat het bataljon waarvan ' ^TJerui^naakte, verlaat was, doordat ten gevolge van

Sluiten