Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwen. Oh ! Wat verlangde Jan er naar in het bezit te komen van dien befaamden groenen koffer.

Sinds hij zijn meester begraven had, voelde de arme jongen zich eenzaam en verlaten. Tot 'aan de begrafenis toe had hij nog altijd aan zijn dood getwijfeld, hij wilde het niet gelooveri. Het leek hem onmogelijk, dat een zoo sterke en zoo machtige man werkelijk voor altijd verdwenen was.

Deze bijna bovennatuurlijke man had hem altijd onsterfelijk toegeschenen en zoolang de jongen wist, dat hij met de overweldigende macht van een door allen geëerbiedigden chef naast hem stond, had hij nooit de minste vrees gekend.

Hij zou welke dwaasheid ook hebben durven ondernemen, wanneer zijn meester hem dit had gelast.

En nu was Tolbach er niet meer ; hij was alleen, geheel alleen in dit vijandelijk land. Met schrik vroeg hij zich dan ook af, of het hem ooit gelukken zou weg te komen.

Gelukkig zou hij in den groenen koffer de oplossing van ddit beangstigden vraagstuk vinden. Van deng eneraal komende, haastte Jan zich naar het naburig huis, waarin de valsche kolonel zijn kamer had, te snellen.

Hij brandde van ongeduld den inhoud van dezen befaamden koffer te leeren kennen en tevens de laatste gedachten en raadgevingen van den geleerde te weten te komen.

Een sergeant bewaakte de deur, maar deze had bhjkbaar opdracht gekregen den jongen binnen te laten ; want zoodra hij zijn naam noemde werd hem gezegd :

„Je kunt naar binnen gaan en de dingen, die je toekomen, gaan halen".

De kleine Franschman trad niet zonder ontroering het vertrek binnen, waar hij gedurende een maand met Tolbach als het ware gewoond had. Hier hadden zij met elkaar hun plannen besproken voor de toekomst en hoe zij na het volbrengen van hun roemrijke daad naar Frankrijk zouden terugkeeren.

De kleeren van zijn meester lagen nog onverschillig over de ruggen der stoelen. In een hoek zag hij de kist No. 123, die zooals hij wist, den stalen hamer, de flesch met de magnetische vloeistof en een menigte andere merkwaardige

Sluiten