Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwerpen, waarvan hij de werking niet kende, bevatte.

Zag hij op het eerste gezicht deze kist, de groene reiskoffer echter was nergens te vinden. Hij begon toen overal te zoeken, in de kasten/ in de koffers, de groene reiskoffer was en bleef onvindbaar.

Toen wendde hij zich tot den Feldwebel Voor de deur. Deze was allesbehalve vriendelijk toen hem over de verdwijning van dit kostbaar voorwerp gesproken werd.

„Mijn beste jongen", zeide de onderofficier. „Wat je mij daar vertelt omtrent het verdwijnen van dien koffer is onmogelijk. Sinds ik hier,op wacht sta, is niemand de kamer binnen gegaan en ik kan dan ook niet toegeven, dat, zooals jij mij zegt, er iets weggenomen is". * |f Opnieuw onderzocht Jan het vertrek van boven tot onder maar zonder den bewusten groenen koffer te kunnen vinden. Teleurgesteld en woedend verliet hij het huis en wilde zich gaan beklagen over den diefstal, waarvan hij het slachtoffer geworden was.

De meerderen bij wien hij zich vervoegde, schonken weinig aandacht aan de klachten van dezen gewonen matroos, vooral ook omdat zijn beschermer niet meer aanwezig was.

Men stuurde hem kalm weg. Jan wilde zich tot den generaal zelf wenden, maar een eenvoudige kleine scheepsjongen wordt niet zoo gemakkelijk bij een Duitsch generaal toegelaten.

Reeds bij het binnentreden in het hoofdkwartier werd hij teruggewezen; maar daar hij bleef aandringen, wist men zich van hem te ontdoen, door te zeggen, dat de generaal voor drie dagen op inspectie was gegaan. Hierop verklaarde hij, dat hij 's avonds niet zou, vertrekken J hij wilde niet heengaan zonder den koffer van zijn meester.

Al zijn klachten waren echter te vergeefs. De officier, die opdracht ontvangen had, hem naar de fabriek te brengen, zeide hem, dat zijn chef hem bevolen had met den trein van 6.50 af te reizen en zij zouden dus vertrekken.

„Denk je dat het voor mij zoo prettig is", bromde de officier, „mijn goddelijken tijd te verknoeien door met een jongen, zooals jij, te reizen? Verduiveld! ik ben geen

Sluiten