Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kindermeid.... Zorg er vooral voor, dat je straks op het uur van vertrek aan den trein bent of anders zal ik je door twee mannen van de wacht met de bajonet op bet geweer laten halen".

Jan begreep, dat zijn belangen het niet mede brachten om te trachten in opstand te komen tegen de verschrikkelijke Duitsche krijgstucht. Als hij bleef aandringen, zou hij gevaar loopen onaangename gebeurtenissen ui tte lokken.

Men zou misschien kunnen ontdekken, wie hij inderdaad was. Bovendien zou hij, door te veel de aandacht te vestigen op zijn verlangen om in het bezit te komen van dezen koffer, de belangstelling gaande kunnen maken van een meerdere en misschien zou men dan in den valschen bodem de compromitteerende stukken, die hij zoo graag wilde hebben, vinden. Bovendien was het uur van vertrek aangebroken. Men beloofde hem, dat men den koffer zou opzoeken en hem dan toezenden.

Jan geheel ontwapend, maar toch woedend, waarvan hij echter niets durfde laten blijken, was verplicht met den officier te vertrekken. Deze had erg veel haast zich van hem te ontdoen.

In dezen gemoedstoestand was de jongen op de fabriek Esshausen aangekomen, waar hij aan de zorgen van den directeur werd toevertrouwd. Deze was streng en uit de hoogte, een goed voortreed van den verwaanden Duitschen officier.

Hij had verklaard, dat hij zijn best zou doen aan het verlangen van den betreurden kolonel von Gloecken te voldoen, want inderdaad had bij hem vroeger gekend. Er werd echter aan toegevoegd, dat de jongen meer op zijn werk moest vertrouwen dan op zijn voorspraak.

Bij wijze van groot voorrecht, stemde hjj,.er'in toe, ondanks den jeugdigen leeftijd van Jan, hem in de werkplaats van vliegtuig-motoren toe te laten. Wanneer mén daar tevreden over hem was, zou men zien hem over eenigen tijd naar een school voor vhegeniers te zenden.

Zoo was Jan reeds drie weken, als het ware, gevangen in deze fabriek, waar het werk zwaar was en waar vrijheid onbekend scheen te zijn.

Sluiten