Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De officier begon bij deze woorden na te denken. Hij vreesde, dat wanneer deze geschiedenis den chef ter oore zou komen, hier weieens een heel onaangename kwestie uit voort zou kunnen komen. Daarom zeide hij bedaard :

„Ik herinner mij inderdaad de clausule van het testament, waarbij de kolonel enkele voorwerpen aan zijn kleinen oppasser vermaakte".

„Juist", ging Jan voort, „die kleine oppasser ben ik en nu weigert men mij, dezen koffer, de laatste nagedachtenis van mijn armen meester, te geven.

De luitenant luisterde niet verder. De verontwaardigde toon van den kleinen matroos en zijn zoo goed voorbereid verhaal, hadden hem overtuigd.

„Het is goed", zeide hij, „ik zal last geven, dat de koffer opgezocht wordt en ik zal zorgen dat deze je ter hand wordt gesteld". •

Jan was echter niet tevreden met dit resultaat.

„De generaal heeft mij op den dag van mijn vertrek reeds gezegd", hernam hij, „en toen ik naar mijn koffer vroeg, heeft men mij met een kluitje in het riet gestuurd. Ik wil niet, dat dezen keer weer hetzelfde gebeurt".

De stafofficier begon te lachen, geheel gewonnen door het flinke optreden van den kleinen matroos, die per slot van rekening gehjk had, datgene op te eischen, waarop hij recht had.

„Nu dan", hernam hij, „wat wil je hebben, dat ik voor je doe. ? Moet ik soms zélf je koffer gaan zoeken ?"

„Neen", antwoordde Jan, „maar wanneer de luitenant zoo goed wil zijn, mij een door den generaal onderteekende order te geven, waarin vermeld staat, dat men mij den koffer moet uitleveren, zal ik hem zelf gaan zoeken".

Dit voorstel was een goede oplossing en de officier, verheugd hierdoor een onderzoek van den generaal, die natuurlijk boos zou zijn, dat zijn bevelen niet waren opgevolgd, te kunnen vermijden, haastte hij zich Jan te zeggen:

„Ik zal je dat bevel geven, mijn jongen".

„Geteekend door den generaal ?"

„Ja, natuurlijk, bhksemsche jongen, wacht maar even".

Eenige minuten later kwam hij terug met een stuk

Sluiten