Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dergelijke leerjongens zendt. Hij is hier bij voorspraak gekomen, geloof 'ik, maar hij zal er niet lang blij ven .

Nu laat dat maar aan mij over", zeide vpn Stem bedaard in zijn toestel stappende. „Ik zal wel^ zorgen, dat hij hier vandaan komt en nog wel vanavond".

Een meester in het vliegen, zooals U bent, Lmtenant, kan zich veroorloven luid zijn meening te verkondigen', zeide de meesterknecht. „Maar wij hebben slechts te gehoorzamen", si

Ik, zal dat zaakje wel opknappen , zeide de aviateur nogmaals, terwijl hij een dreigend gebaar maakte m de richting vanjan, waarmede hij blijkbaar zeggen wilde: Ik zal het je wel afkeren, jouw kwajongen, om van een man, zooals ik ben een kostbaren koffer, die heelemaal niet bij jou past, te durven opeischen". |

Daarna tevreden, dat hij zich in het openbaar op den jongen gewroken had, nam hij plaats in zijn toestel, probeerde den motor, onderzocht de mitrailleuse en keek of hij voldoende munitie bij zich had.

Toen de werklieden het aanslaan van den motor hoorden, kwamen zij met de gewone nieuwsgierigheid van de samenstellers van het toestel' naar buiten loopen, om de eerste opstüging daarvan bij te wonen.

Wat Jan betrof, deze had zich verwijderd en was m de naburige werkplaats gegaan om op zijn gemak uiting te kunnen geven aan zijn woede. s

Oh i dat kanalje !" bromde hij, „hij zal mij uit de fabriek laten zetten.... maar dat zal niet gebeuren.... dat moet ik zien te verhinderen.... Wanneer zij mij naar een andere afdeeling verplaatsen zal ik geen vliegenier kunnen worden en dus niet de raadgevingen van Tolbach kunnén opvolgen.... daarmede is dan ook alle kans om hier vandaan te komen verkeken.... het is verschrikkelijk.... ik moet mij verdedigen tegen dat beest, hem beletten mij te benadeelen. Ja, maar hoe ? Hoe ?"

Verdiept in deze sombere overpeinzingen was de jongen op een draaibank gaan zitten. Eensklaps echter verhelderde zijn gelaat en zijn oogen bleven op één punt staren.

„Den stalen hamer", riep hij uit. „Ik geloof dat ik weet,

Sluiten