Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitlegging te geven van de samenstelling van de mijnen, waarvan Jan er één zal gaan gebruiken.

De Duitschers, helaas volleerde meesters in het verwoesten, gébruikten deze instrumenten om huizen en bruggen in de lucht te laten vliegen op het oogenbhk, dat zij ,terugtrokken.

Bij het offensief aan de Somme in Februari 1917 heette het zoogenaamd, dat de terugtocht der Duitschers geschiedde met strategische bedoelingen en ingevolge den wenseh van den generaal Hindenburg.

Bij dezen terugtocht werd het geheele land stelselmatig verwoest en om deze verwoestingen in den kortst mogelijken tijd te kunnen doen geschieden, gingen zij als volgt te werk. Mijnen, zooals Jan er een bezat, werden in de kelders geplaatst, onder de brugpeilers en midden in sommige straten, dicht bij de oudste .en mooiste gebouwen. Deze mijnen waren met elkaar verbonden door electrische draden, die uitkwamen op een zeker punt, dicht in'het bereik van den aanvoerder, die erop stond zelf het sein te geven voor deze groote vernieling. Hij behoefde slechts op den knop te drukken en op hetzelfde oogenbhk hep een stroom door de draden, die in het binnenste van de mijn uitkomende, de ontploffing te weeg bracht, f*

Jan, electricien zijnde, was geheel op de-hoogte van de werking van deze projectielen, waarvan hij zich nu voor de eerste maal zou gaan bedienen om zijn plannen van wraak ten uitvoer te kunnen brengen.

Zijn bedoehng was om de bom onderaan in den put van den bliksemafleider te plaatsen, dat wil zeggen onder de fabriek van „feuergaz" en deze door twee draden te verbinden met den kabel van den bhksemafleider, terwijl ergens* op een willekeurig punt in de draden een slaghoedje zou worden aangebracht.

Wanneer dit geschied was behoefde hij alleen maar een goeden slag op het slaghoedje te geven en alles zou in de lucht vliegen.

Toen de mijn eenmaal geplaatst was in den put, ver genoeg van het water, dat zich daar bevond, en Jan het slaghoedje in zijn gereedschapsdoos had, begon hij de trap naar den bhksemafleider te bekhmmen.

Sluiten