Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

De groote slag.

In den koffer van Tolbach was een revolver, een revolver en het middel, waarvan hij zich moest bedienen om te vluchten. Hoe zou de jongen met een eenvoudige revolver bij zichzijn moeilijke ontvluchting ten uitvoer kunnen brengen ?

Het is inderdaad weinig, vooral wanneer de omstandigheden, waarin dit wapen dienst moest doen, niet gunstig zijn. Wij weten, dat het genie van den geleerde juist bestond in hét voorzien van alle omstandigheden, tot in de kleinste bijzonderheden toe, om dan, nadat hij deze had uitgelokt op het juiste oogenbhk zonder aarzeling te handelen.

Een plan op deze wijze in elkaar gezet, zullen wij Jan nu ten uitvoer zien brengen. Den morgen, waarop hij volgens de bevelen van den meesterknecht dienst zou doen op het vhegveld, had hij deze revolver, waarvan hij zich dien dag hoopte te kunnen bedienen, zorgvuldig in zijn gordel verborgen. •

Het was den 25sten Juni 1916. Sinds vijf maanden leefde de kleine Franschman bij de Duitschers onder den valschen naam van den matroos Otto Becker. Sedert den dood van Tolbach was zijn positie niet alleen onaangenaam, maar ook gevaarlijk geworden. Hij kon het dus'niet lang meer volhouden. . >

Ingedeeld bij de geregelde sterkte van eén oorlogsf abnek stond hij geheel onder de militaire autoriteiten. Hij kon morgen teruggeroepen worden naar de matrozen-opleiding te Kiel en zijn bedrog zou dan zeker ontdekt worden.

Sluiten