Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien had Tolbach in zijn testament voorgeschreven dat hij moest zorgen, Esshaussen te kunnen ontvluchten binnen twee maanden, nadat hij daar aangekomen was.

. Zes weken reeds was hij in deze afschuwehjke fabriek gevangen. Hij moest er dus een einde aan maken of er zijn leven laten, zooals de dappere jongen kalm bij zichzelf bedacht.

Alles liet zich dezen dag oogenschijnhjk gunstig aanzien. Was hij er den vorigen dag niet in geslaagd de moeilijke voorbereidselen voor den grooten slag gereed te krijgen ? De stalen hamer was op zijn plaats, recht tegenover het slaghoedje, dat handig "in de draden loopende naar den bliksemafleider was aangebracht. De draden voor het overbrengen der electriciteit waren bevestigd.

Wiskundig zeker wist hij, dat zoodra de ploeg, eenige minuten nadat de sirene zich had laten hooren, 's avonds om zes uur in de werkplaats kwam, de meesterknecht den hefboom zou omgooien en dat dan de electrische stroom, noodig voor alle machines in de werkplaats, door de draden zou loopen.

De dikke Muller zelf zou dus, dacht Jan voldaan bij zichzelf, persoonlijk de groote ramp brengen over de fabriek Esshausen, want bij het verlaten van de werkplaats had hij de draden van de doos ingeschakeld. De bhndelings gehoorzamende stroom zou op hetzelfde oogenbhk, dat zij door de andere draden hep, ook gaan door die, welke aan de tooverdoos van den stalen hamer zaten.

De geheime overbrenging, uitgedacht door het genie van Tolbach zou plaats hebben en de hamer, waarvan de punt gericht stond op het slaghoedje in den biksemafleider geplaatst, zou den schok vereischt om het te doen ontbranden te weeg brengen.

Dadelijk gou de vonk overgebracht worden naar de bom in den put en dan.... dan.... Zelfs Jan kon zich geen juist denkbeeld vormen van de ontzettende verwoesting/

Het geheele reservoir vol met samengeperste „Feuergaz" zou in de lucht springen en het vuur en de vergiftigde gassen over al de gebouwen der fabriek verspreiden. Waarschijnlijk zou dan ook, wanneer dit onheil plaats vond, de stroom van

Sluiten