Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuur zich eveneens uitstrekken tot de reusachtige hoeveelheid opgeslagen buskruit en alle andere springstoffen.

Dit zou eerst recht een groote ramp zijn, dit was de ware grootsche daad.

Maar, dacht de jongen met angst, als de hamer nu maar werkt, als men mijn draden maar niet gezien heeft, als de verbindingen, die ik zoo vlug langs den bhksemafleider gemaakt heb, maar voldoende zijn en als de mijn nu maar goed geladen is...." Een ruwe gebiedende stem riep hem: „Hé daar ! Otto Becker, denk je soms, dat je hier op het vhegveld gekomen bentom te staan slapen, op die manier zal je nooit een beroemden vlieger worden".

Degenen die hem op déze wijze toesprak was een oude kapitein, die belast was met de leiding vandenvhegdienst te Esshausen en aan wien de jongen dikwijls zijn verlangen te kennen gegeven had, om iets in dit vak tot stand te kunnen brengen. Hij had hem verteld van zijn betreurden meester, den held von Gloecken en de officier had hem beloofd, ook uit eerbied voor de nagedachtenis van den kolonel, hem daarbij behulpzaam te zijn.

Jan maakte van de gelegenheid gebruik zijn chef aan zijn belofte te herinneren en antwoordde schijnbaar onderdanig: „Ik wacht, dat men mij zal mededeelen, waarvoor ik hier van morgen moest komen en ik hoop, dat de kapitein zoo goed zal zijn mij zoo spoedig mogelijk met mijn studies van leerhng-vliegenier te laten beginnen".

De oude officier was dien dag in een uitstekende stemming. Het dagehjksche communiqué had hem zoo juist bereikt en had hij daarin gelezen, dat de onoverwinnelijke troepen zich den vorigen dag meester gemaakt hadden van het fort Douaumont. De val van Verdun wa(s dus slechts een kwestie van dagen en dan zou een nieuwe zegevierende opmarsch door het verwoeste Frankrijk beginnen.

Zoo jongen", zeide hij. „Ik mag dezen grooten ijver wel, maar je moet niet denken, dat iedereen een Duitsch vlieger kan wórden ; om dit te kunnen bereiken moet je bijzondere eigenschappen bezitten'.

„De majoor heeft mij een examen afgenomen", wierp de

Sluiten