Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ga wat eten en daarna vertrekken wij onmiddellijk. Kijk den motor na en zorg dat hij goed gesmeerd is".

Hierop ging Hilmans eerbiedig naar de groep, die met den prins om het tweede toestel stond.

De laatste reikte zijn kameraad minzaam zijn goed verzorgde hand en wisselde eenige woorden met hem. De wind was gunstig en het was schitterend weer voor een proeftocht. Overigens trok hij zich weinig van het weer aan, want hij had op het Russische front gevlogen in ontzettende stormen bij een koude van 40 °.

Hij maakte van deze gelegenheid gebruik om zijn omgeving zijn handschoenen en laarzen, van een zoodanige stof gemaakt, dat deze door den motor verwarmd kori worden, te laten zien. Hij had ook een jekker aan, die gevoerd was met zwanendons, dien hij, zooals hij met veel ophef vertelde, van een voorname dame aan het hof gekregen had en die wel 5000 Mark waard was.

Deze kletspraatjes werden met een goedkeurend glimlachen begroet door de opgetogen omstanders, die den nobelen prins op alle mogelijke wijzen vleiden, omdat hij zijn zoo kostbaar leven waagde voor het vaderland.

Eenige minuten later vertrok de prins, met als waarnemer een eenvoudige mecanicien van de werkplaats, want er waren geen officieren aanwezig. Het vliegtuig steeg goed omhoog. Op den reglementair vastgestelden afstand van drie Meter raakte het los van den grond en steeg kaarsrecht boven het veld op, waar het twee of drie cirkels beschreef, voordat het verder het land inging.

De dag, dat de nobele prins zijn kostbaren met zwanendons ge voerden jekker aan de Fransche mitrailleusekogels zou gaan blootstellen, was nog niet aangebroken.

Toen de prins eenmaal vertrokken was, begon men meer aandacht te schenken aan het tweede toestel. Het nieuws, dat de kleine matroos de eer zou hebben met Hilmans te vliegen, had zich in de hangars en werkplaatsen verspreid.

Iedereen kwam den jongen gelukwenschen met deze groote gunst, wat zijn aanstaande toelating op de school voor vliegeniers beteekende. Men gaf hem alle mogehjke raad en aanmoedigingen.

Sluiten