Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het dessert kwam een telegrafist: hij bracht den generaal een Duitsch draadloos bericht, dat opgevangen was aan een der stations. Dit bericht lüidde als volgt :

„Een zeer ernstige ontploffing heeft hedennamiddag plaats gehad in de fabriek Esshausen.JDe gebouwen der Feuergaz Fabrïk zijn totaal verwoest en de ontbrandbare gassen hebben de andere omliggende gebouwen eveneens doen ontbranden. Men is er in geslaagd het vuur meester te worden. Er zijn weinig slachtoffers, maar er is aanzienlijke materieele schade aangericht. Dit was de officieele bevestiging van het verschrikkelijke onheil, dat de jongen zweven had medegedeeld.

Toen verhieven al deze mannen, waaronder verscheidene met grijze haren zich spontaan van hun zetels en juichten den jongen held toe.

Maar deze kon die eerbewijzen niet beantwoorden. De ontzettende spanning, waarin hij den geheelen dag had verkeerd en de beschieting, die hij in het vliegtuig had moeten meemaken, waren te veel voor hem geweest. Zijn beenen weigerden hun dienst en op het toppunt van vreugde zijnde, viel hij bewusteloos neer.

Een majoor, die vlak bij hem was, haastte zich hem op te nemen. Men legde hem op een rustbank en toen hij weer bijgekomen was, kwamen alle officieren te beginnen met den generaal met hem klinken.

„Op de gezondheid van den jeugdigen held, Jan Robin !" zeide de chef plechtig. „Morgen gaat mijn rapport over hem naar het groote hoofdkwartier. Hij zal de belooning, die hij verdient, krijgen en hij zal met roem overladen naar Thann, dat op het oogenbhk in ons bezit is, kunnen gaan". Op zijn beurt zeide Jan :

„Op de nagedachtenis van mijn meester Tolbach, den deserteur. Alleen zijn hulp heeft mij in staat gesteld, dat alles voor ons dierbaar vaderland te doen. Helaas is hij op het «veld van eer gevallen".

„Op den roem van den Franschman Tolbach, gevallen op "het veld van eer", herhaalde twintig mannenstemmen bevend van ^aandoening.

Sluiten