Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viel het hem in, dat hij er niet binnen zou kunnen komen. De voordeur, die gedurende de schooluren altijd open stond, moest nu gesloten zijn. Hoe er dus binnen te komen? Maar Tobias zou geen gewone schooljongen geweest zijn, wanneer hij op zoo iets geen raad had geweten! Hij kende op zijn duimpje de ligging van het gebouw, zoodat hij dadelijk besloot, een dwarsstraat in te slaan en zoo in het straatje te komen, dat aan de achterzijde langs de speelplaats liep.

De muur, die daar om heen stond, was wel hoog en met prikkeldraad afgezet, maar er was een gedeelte, waar de jongens al meer overgeklommen waren, wanneer hun voetbal te hoog getrapt, en aan den anderen kant van den speelplaatsmuur terecht was gekomen. Op dezen stillen vroegen Zondagochtend lag het achterstraatje nog in rust. In het zijslop ontmoette Tobias niemand; met een wip was hij op den muur geklauterd, liet zich al aan den anderen kant omlaag zakken.

Daar stond hij op de leege speelplaats. De hooge ramen van de verschillende klassen keken hier op uit; de drie ramen rechts waren van het chemisch laboratorium; ze waren te hoög boven den grond om er door naar binnen te kunnen kijken. En toch had Tobias, eer hij het gebouw betrad, zoo graag even willen weten, of dat griezelig schouwspel zich nog net zoo aan zijn oogen zou vertoonen, als hij daar gisteren den leeraar had achtergelaten, en of Dr. Stolp er nog precies zoo zou staan, als hij hem den afgeloopen nacht in zijn opgewonden verbeelding voortdurend voor zich had meenen te zien.

Maar de jongen vermande zich; hij wilde flink zijn! Hij alleen wist wat voor gruwelijk avontuur zich hier had afgespeeld, en op hèm rustte dus uitsluitend de verantwoordelijkheid, zijn rampzaligen leeraar hulp te bieden. Dus stapte hij zonder aarzelen naar de deur, die van den hoofdgang op de speelplaats uitkwam. Voorzichtig draaide hij de kruk om; de deur was niet gesloten. Hij stond in het gebouw.

Tobias had het gevoel, alsof hij daar als een inbreker was

Sluiten