Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venster geopend te krijgen. Meteen was hij al weer aan de trap.

— „Papa!" galmde hij omlaag, „mijn raam klemt ook al, ik kan 't niet open krijgen!"

Beneden hoorde hij de steeds driftiger stem van zijn vader.

— „Bliksemsche huurhuizen hier!" foeterde de commandostem; „is dat 'n manier van huizenbouwen, waar je deuren en venster zóó klemmen, dat je ze met geen geweld kunt open krijgen!" . ,

Daarop verwijderde zich zijn vader, waarschijnlijk om nu zelf in zijn studeerkamer een venster open te schuiven en den ijverigen, plicht-bewusten melkboer, die tevens de officieele functie vervulde van porder van de dienstmeisjes, het standje uit de eerste hand toe te dienen. Maar in zijns vaders kamer herhaalde zich ongeveer hetzelfde tooneel als straks in de benedengangen daarna boven op Tobias' kamertje. Ook de vensters in de studeerkamer schenen dien ochtend te klemmen. Al het woedende rukken van den verbolgen heer des huizes kon ze niet open krijgen, en de zoo kernachtige woorden, die hij daarbij uitte en die bedoeld moesten zijn zoowel aan het adres van den melkboer, als aan dat van het slag hedendaagsche revolutie-bouwers, als ook van het vochtige Hollandsche weer — ze hielpen al evenmin, de hermetisch gesloten ramen te doen openen.

Toen rinkelde het in de studeerkamer eensklaps van een aan scherven vallende ruit. En in een hier niet te herhalen woordenvloed klonk door het gebroken raam het bevel aan den melkboer, met zijn gebeuk op de voordeur op te houden en zoo vlug mogelijk een smid te gaan halen.

Vroeger dan anders en ook in een onvriendelijker stemming dan anders, zat een kwartier later de familie aan het ontbijt. De kamer was niet behoorlijk gelucht, omdat ook in de huiskamer geen van de ramen geopend kon worden.

Aan het ontbijt — wat trouwens geen ontbijt genoemd kon worden, omdat de bakker, evenals de melkboer, vergeefs; hoewel korter, aan de voordeur gebeld had — was er natuurrijk uitsluitend

De Geheimzinnige Uitvinding. 3

Sluiten