Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar niet lang zat hij zoo, of boven zijn hoofd klonk een geluid, alsof er iets tegen den muur van het huis werd aangezet: daarop dreunden zware voetstappen in de dakgoot; hij vernam de krachtige slagen van hamers en houweelen tegen het luik. Toen drong ook weer licht tot hem door; hij zag de helmen van brandweermannen, die ijverig in de weer waren, de keukenmeid uit te hakken.

Na een kwartier hadden de mannen het geheele luik uit het dak gehaald; want hoe ze ook trokken en rukten, het scheen, dat de stoel daar weer even vast zat als hij straks aan den keukenvloer had bevestigd gestaan.

Tobias klauterde door het open gat op het dak, wandelde vlug langs de goot, en keek niet meer achter zich om, eer hij veilig en wel in de breede goot van het huis daar naast was aangeland, waar hij zijn vader benevens den buurman vond, die hem beiden hartelijk ontvingen en om het zeerst prezen wegens zijn moedig, beleidvol optreden bij de redding van de twee dienstmeisjes.

Tobias hoorde tot zijn genoegen, hoe het tweede-meisje zich zelf langs de goot in veiligheid had gebracht en door niemand geholpen had willen worden uit vrees, dat iemand zou raken aan haar boezelaar — „die ze in de haast verkeerd had aangebonden!" zooals de buurman goedig lachend opmerkte.

Ook mama was geheel in orde, vernam Tobias van zijn vader, dank zij de goede zorgen, die ze bij de vriendelijke buren had' gevonden. En ook de twee zusters schenen de doorgestane angsten reeds vergeten te zijn. Zij stonden ten minste voor de benedenvensters van het huis van den buurman, en keken met niet minder belangstelling dan de redders in de dakgoot en het steeds talrijker geworden publiek op de gracht, hoe de kranige brandweer het nu aanlegde, teneinde de dikke keukenmeid, die behalve de stoeloverblijfsels nu ook nog als een reusachtige schilderijlijst het raamkozijn over haar schouders had te dragen, omlaag te transporteeren.

Langs de breede dakgoot van den buurman bleek de aftocht

De Geheimzinnige Uitvinding. 4

Sluiten