Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hout, in der haast wat bijgesneden planken, verder oude tennis-, rackets en cricketsbats. Alleen Kees Bopper had een behoorlijken hockeystok, waarop hij zich natuurlijk niet weinig liet voorstaan, al had hij dit sportattribuut stiekum van het sportrek van een van zijn beroemde, sportende broers meegenomen.

Tobjas, die ook van de partij zou zijn, was het laatst aangekomen, omdat zijn tante hem na de koffie zoo lang had opgehouden voordat zij hem in een booze bui, na het gebeurde met Lorre, de deur had uitgestuurd; hij had nog kans gezien uit den kapstok in tante's vestibule den wandelstok van zijn vader mee te nemen, al wist hij wel, dat hij daarmede iets ongeoorloofds deed, omdat zijn vader bijzonder gehecht was aan dezen stok, die een zeldzaam familiestuk heette te zijn.

Al was dan het meerendeel der leden van de „H.B.S.'-club slecht toegerust voor hun nieuwen tak van sport, toch ving men dadelijk met ware spel-opgewektheid en sportlust aan!

Kees Bopper was rechtens de spelleider, niet uitsluitend, omdat hij de hardste stem kon opzetten en het langst zijn geschreeuw kon volhouden, maar ook een weinig, omdat hij de broer was van de bekende Boppers, en ook natuurlijk, omdat hij de eenige was, die den jongens kon uitleggen, hoe het nieuwe spel beoefend moest worden. Bovendien was Kees in staat, zijn kameraden het slaan van den bal voor te doen; dat had hij van zijn groote broers afgezien, die juist den vorigen avond een heftig technisch gesprek hadden gevoerd, of men bij het slaan van den bal den stok op de zoogenaamde Engelsche manier, of op de Hollandsche manier diende vast te houden. Kees had daardoor beide manieren kunnen afzien, hetgeen al dadelijk een groot voordeel was voor deze ijverige beginnelingen, omdat zij zich nu hetzij aan de Hollandsche, hetzij aan de Engelsche wijze van slaan konden wijden. Hij zelf sloeg nu eens zus, dan weer zoo. Maar het is zeker, dat van alle jongens Kees Bopper den harden zakdoekprop, welke zoo goed en kwaad als het ging als bal dienst deed, het best raakte. Met hun latten en planken sloegen de meesten er recht

Sluiten