Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meteen voelde hij een krachtige hand, die hem achter in den kraag van zijn buis greep; hij werd omhoog getild,omgedraaid, weer op zijn eigen voeten gezet. Hij keek van vlakbij in het vertoornde gelaat van zijn vader.

— „Wie heeft deze vaas gebroken?" hoorde hij diens stem.

— „Ik," zei Tobias, zonder zich een oogenblik te bedenken.

— „Hoe is dat gebeurd?" vroeg zijn vader verder.

— „Ik heb 'texpres gedaan!" zei de zoon triomfantelijk.

Zijn vader keek hem even aan, alsof hij niet goed verstaan had. Maar dadelijk daarna werd Tobias door den sterken arm van zijn vader de gang in gesleurd. Uit den kapstok greep de vader naar zijn wandelstok — dien de zoon daar nog wel zorgvuldig zelf had neergezet — en Tobias hoorde hoe het familiestuk suizend omhoog ging. In het volgende oogenblik dacht hij de afstraffing al te voelen. Maar hij voelde niets. Zelfs liet zijn vader zijn kraag los. Toen Tobias zich omkeerende, teneinde te zien, waarom het pak slaag uit bleef, zag hij zijn vader, die midden in de gang stond, vruchtelooze pogingen aanwendende, den wandelstok uit zijn gebalde vuist los te maken.

— „Wat weerga!" riep zijn vader, „wat is dat nu weer? . . . Daar kan ik mijn eigen wandelstok niet meer loslaten!"

De vader deed daarbij zóó vreemd bij zijn rukken en trekken met de linkerhand aan den stok, waarom zijn rechterhand geklemd scheen, dat de zoon onwillekeurig in een lachbui schoot.

— „Maak dat je uit m'n oogen komt!" schreeuwde de vader in een bui van machtelooze drift; de man was niet eens in staat, zijn eigen zoon een straf aan den lijve toe te dienen . . . „Naar je kamer boven en kom er vooreerst niet af, eer ik je roep!" bulderde zijn vervaarlijke commando-stem.

De moeder van Tobias verscheen met bleek gelaat in de open deur van de huiskamer.

— „Tante Drees ligt bewusteloos!" sprak ze met een toonlooze Stem, „we kunnen haar niet bijbrengen."

Achter haar kon men in de kamer kijken, waar de keukenmeid

Sluiten