Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— „De burgerij moet gewaarschuwd!", zei de derde opgewonden.

Toch was het wonderbaarlijk verschijnsel, dat zich daar aan hun verbaasde oogen vertoonde, aan den overkant van den Dam, waar het monumentale Paleis zich als een donkere wand tegen den stillen, lichten maannacht zwaar en donker afteekende, van een dergelijken aard, dat noch brandweer, noch politie, noch burgerij hier hulp zouden hebben kunnen bieden!

Ongeveer terzelfder tijd zat de hoofdpersoon van dit boek, Tobias, • in het huis van Tante Drees op zijn logeerkamertje, waarheen hij door zijn hevig vertoornden vader gestuurd was. De jongen had de deur achter zich dichtgetrokken; verslagen was hij bij de tafel op een stoel neergevallen. De twee handen had hij voor zijn oogen geslagen, en zonder in tranen uit te barsten, zat hij daar aan de treurigste, akeligste gedachten ten prooi.

De arme jongen had zeker alle aanleiding, zich wanhopig te gevoelen! Was er wel iemand ter wereld, die in zulk een kort tijdsverloop van zooveel rampspoeden getuige was geweest? Al de herinneringen van de laatste dagen stapelden zich angstwekkend rondom hem op!

Het was begonnen met de ontploffing in het chemisch laboratorium op de Hoogere Burger School. Daar had Tobias bijgewoond het ongeluk, dat den scheikunde-leeraar Dr. Stolp getroffen had. Na den ellendigen slapeloozen nacht had de jongen zijn hopeloosverstijfden leeraar te hulp willen komen, doch terwijl hij met de uitvoering van dit waarlijk moedig voornemen bezig was geweest, hadden de conciërge en de directeur van de H.B.S. hem overvallen. Daarna was door de politie de sluiting van de geheele school bevolen. Over de geheimzinnige opneming van den ongelukkigen leeraar in het Ziekenhuis werd reeds gemompeld onder de schooljongens.

Wat Tobias zelf aanging, scheen hiermede de reeks akeligheden pas aan te vangen! Het zonderlinge avontuur in het gymnastieklokaal zonderde hij uit; want hoewel het hem onverklaarbaar voorkwam, hoe hij, die volstrekt geen bolleboos in de gymnastiek

Sluiten