Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, daar zulk een schitterend figuur had geslagen met mastklimmen, toch had de hulde, die alle jongens hém toen hadden gebracht, hem pleizier gedaan. Doch daarna 1

Eerst die onverklaarbare gebeurtenissen in het ouderlijk huis, waar plotseling alles was gaan kleven, te beginnen met zijn rijglaarzen op den vloer van zijn slaapkamertje, — tot de deuren en vensters in het geheele huis; zoodat zijn ouders, zusters en de beide dienstboden zich zelfs door een dakraam hadden moeten redden.

Daarmede was al dit onheil volstrekt nog niet ten einde. Want ten huize van tante Drees was het kleef-verschijnsel eerst recht begonnen. Tobias herinnerde zich, hoe dien dag letterlijk alles, waarmede hij in aanraking was gekomen, plotseling en geheimzinnig in verstijfden toestand was overgegaan! Het was begonnen met de vliegen op de ruit in de huiskamer; daarna was Lorre de papegaai gevolgd; de poes van Tante had met een voetkussen aan zijn staart de vlucht moeten nemen, en Fik, tante's schoothondje, was in weerwil van de goede zorgen van den veearts star en strak gebleven, met de vier pootjes stijf in de lucht. Maar ook de voordeur van tante's huis had niet meer open gekund, en zelfs tante's eeuwigé spraakzaamheid was op onverklaarbare wijze gestremd geworden!

Terwijl Tobias dit alles weer ophaalde uit zijn verwarde hersens, zag hij ook weer voor zich zijns vaders wandelstok, die zóó stevig in de hand van zijn vader geklemd zat, dat deze den stok niet meer had kunnen loslaten. En ook daarvóór, het breken van den stok zelf, herinnerde de ongelukkige jongen zich, evenals zijn verbazing, dat de wandelstokknop als van zelf weer op het hout was blijven vast zitten!

Dan was er dat allervreemdste avontuur met den kruidenier geweest, met de door zijn hockey-spelende kameraden stuk geworpen winkelruit, en hoe hij daar onschuldig in den kraag was gepakt om te schande gezet te worden in de uitstalkast tusschen al die comestibles en koloniale waren. Maar toen had hij de

De Geheimzinnige Uitvinding. 9

Sluiten