Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaarlijkste eigenschappen bezat, om, zonder weliswaar te dooden, levende organismen tot een staat te brengen van verstijving en verharding, die menschen en dieren, hetzij geheel of wel gedeeltelijk, tot volkomen machteloosheid, weerloosheid en onbeweeglijkheid bracht.

Welk een tooverachtig, gevaarlijk goedje dit was, — daarvan . had Tobias de ondervinding kunnen opdoen, nadat de ongelukkige uitvinder, de geleerde scheikundige Dr. Stolp, er helaas! de allereerste gevolgen van ondergaan had!

Tobias was blij, dat hij er zélf zoo onbegrijpelijk goed was af gekomen; want als hij zich dit alles weer scherp in zijn gedachten terugriep, herinnerde hij zich nu wel het onaangename gevoel, dat hem dadelijk na de ontploffing overvallen was, zoodat het hem had toegeschenen, of zijn gelaat, zijn handen, zijn armen, beenen en romp eensklaps verstijfden; doch dit toen onverklaarbare gevoel had slechts een ondeelbaar oogenblik geduurd, want meteen had hij de kille gewaarwording van verstijving als het ware van zich voelen afglijden.

Na deze eerste gewaarwording, had hij geen enkele maal meer iets bemerkt van de gevaarlijke eigenschappen der geheimzinnige stof.

Hij scheen er dus zélf onaantastbaar voor te zijn geworden!

Doch niet de menschen en de voorwerpen uit zijn omgeving!

Die schenen voor de geringste aanraking, soms zelfs reeds voor de nabijheid van Tobias, gevoelig te zijn.

En Tobias begreep nu langzamerhand, zoo duidelijk als iets, hoe al deze vreemde gebeurtenissen moesten hebben plaats gehad.

Terwijl hij zelf onaantastbaar geworden was voor de gevaarlijke chemische kleefstof, leverde zijn aanwezigheid een voortdurend gevaar op voor iedereen met wie hij in aanraking kwam.

Hij bleef scherp nadenken, en nu herinnerde hij zich wel, hoe hij na de ontploffing in het scheikunde-lokaal, terwijl hij tevergeefs trachtte, Dr. Stolp weer tot leven te brengen, met zijn hand had gestreken over de groote aanrechttafel, die daar in het laboratorium

Sluiten