Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En meteen gebeurde het wonderbaarlijke!

Als door een reuzenkracht opgetild kwam er beweging in het gevaarte. Langzaam, rustig, zonder rukken of stooten, zonder barsten of kraken, zonder buigen of breken, zonder dat één splintertje uitstak, een steentje viel, of een schilvertje kalk losliet, hief zich de geheele koepel naar voren, herstelde zich weer, strekte zich weer recht, stond weer op zijn plaats, precies op het grondvlak van zijn onderbouw, midden boven het Paleis op den Dam, zonder dat er één centimeter afwijking te bespeuren viel.

Tobias zelf had met strakke oogen van verbazing toegezien naar dit wonder, waaraan hij zelf bijna niet kon gelooven. Hij vertrouwde zijn eigen oogen niet, omdat dit ongelooflijk scheen!

Toch stond daar vlak voor hem het hooge steenen bouwsel van den slanken, bijna twintig meter hoogen koepel, zóó fier, zóó stevig, zóó hecht, alsof er, sedert de beroemde bouwmeester Jacob Van Campen drie eeuwen geleden met deze kroon zijn gebouw bekroonde, nooit de geringste herstelling aan noodig was geweest.

En het grootste wonder was wellicht, dat op het oogenblik, nu de pilaren van den koepel den torenmuur daaronder weer aanraakten, ook de verbinding tusschen den onder- en bovenbouw weer geheel hersteld was, zoodat, op hetzelfde oogenblik en door dezelfde kleefstof al die stangen en draden, koorden en touwen, kettingen en ijzers, welke afgebroken waren geweest, weer vast aan-een gesmeed schenen. Want op-eens dreunde een geweldige galm van omhoog, alsof een zware hamerslag op een reuzen aambeeld neer-gemokerd werd. De slag gongde met golvenden klank in het rond, om dadelijk gevolgd te worden door nieuwe hamerslagen, die bonkend neerkwamen op de koepelklokken, groot en klein; telkens dreven daar tusschen de hooge pilaren nieuwe klanken uit, zoodat het golfde en zweefde, bimde en bamde uit al de open klokkenmonden van het Paleis-carillon, te zamen één breede stroom van geluiden vormende.

Nadat alle klokken dan gebeierd hadden, tot haar geluiden zich

Sluiten