Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deinzende verslaggevers, te worstelen hebben, komt het ons voor, dat wij voorloopig slechts in staat zullen zijn, op zeer gebrekkige wijze een juist, betrouwbaar overzicht samen te stellen van het hedenmiddag in de Kalverstraat gebeurde.

Bij het lezen van het hieronder volgende verslag zal men bijna zijn oogen niet gelooven! De inderhaast verzamelde aanteekeningen over dit aangrijpende ongeluk toch geven zulk een zonderlingen indruk, dat men eerder geneigd zou zijn, te gelooven aan een verzinsel, een tooverspel, een gebeurtenis van hoogere, onbekende machten, dan aan een plaatselijk verschijnsel, dat ons allen met angst vervult, zoolang geen redding gebracht is, zoolang men de oorzaak ervan niet heeft kunnen opsporen.

Want hoe schokt het ons gevoel van rustige veiligheid niet, wanneer wij daar plotseling opgeschrikt worden door een bericht, dat in het midden van onze stad, op klaar-lichten dag, op het drukste uur van den Zaterdagmiddag, in de levendigste onzer winkelstraten, de vredig daar wandelende menigte op het onverwachtst getroffen is door een ramp, waarvoor wij, in onze heugenis, tevergeefs zoeken naar een tweede voorbeeld!

Hierop volgden eenige bijzonderheden, zooals ze hiervoren vermeld werden, waarbij stellig het merkwaardigste was, dat boven een deel van het eigenlijke verslag gedrukt kon worden „Van onzen eigen berichtgever ter plaatse", omdat de, tot de ongelukkige groep behoorende verslaggever kans had gezien, eenige haastige aanteekeningen op de blaadjes van zijn zakboekje neer te schrijven, die tot een prop saam te frommelen, de prop zoo ver mogelijk weg te werpen, terwijl een van zijn collega's, achter het politie-cordon staande, met een langen stok deze kopij naar zich toe had gehaald!

Het artikel, dat dien zelfden avond in het „Nieuws van den Dag" verscheen, gaf niet minder den indruk, dat zijn'redactie diep getroffen was door het gebeurde. Het artikel ving aldus aan:

Een ontzettend ongeluk in Amsterdam!

Een honderdtal onschuldige, vroohjke, brave burgers van onze hoofd-

Sluiten