Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad verkeeren, — op het oogenblik, dat wij deze regels haastig neerschrijven, opdat onze persen ze aanstonds over heel ons land en tot over de grenzen zullen bekend maken — in een toestand, die gelijk staat aan de hevigste kwelling, welke men zich uit de donkere eeuwen, dat de martelingen nog werden toegepast, herinneren kan. En ons stokt de adem in de keel, ons bonst het hart, en ons siddert de pen in de hand, wanneer wij bedenken, dat het bijna tot de onmogelijkheden schijnt te behooren, de ongelukkigen, die door een onbegrijpelijken samenloop van omstandigheden aan den bodem van de Kalverstraat vast-gekluisterd staan, redding te bieden. Want erger dan pestleiders heeft men de nabijheid van deze dieprampzalige groep, die daar nu in het hartje van de stad hulpeloos aan haar ontzettend lot moeten worden overgelaten, te schuwen. Men moet de Kalverstraat mijden, men heeft dit gedeelte van onze hoofdstad afgezet, men heeft het hart van de hoofdstad moeten isoleeren, omdat het naderen ervan voor ieder, wien het gevaar op een zelfde lot niet bekend mocht zijn, noodlottig zou wezen.

En wij roepen in waarlijk grooten angst uit: Wat is dit voor een gebeurtenis?... door welken vreeselijken rampspoed wordt ons dierbaar Amsterdam getroffen?... welke zullen de verdere gevolgen zijn van dit afgrijselijke ongeluk, waarvan niemand vooralsnog bij machte is, in de toekomst den omvang te voorspellen?

Loopt de geheele Kalverstraat gevaar ? Wordt geheel Amsterdam met een zelfde lot bedreigd?

Wij weten het niet!

En jammerend kunnen wij slechts de handen door het haar woelen, terwijl wij radeloos naar eenige uitkomst uitzien!

Daarop volgde, zoo goed als men er in geslaagd was, zich een voorstelling te maken van het gebeurde, een uitvoerig overzicht.

Het merkwaardigste verslag bevatte echter het dagblad „De Telegraaf", dat nog dienzelfden avond in staat was in zijn laatste editie in te lasschen een „Interview met een der ongelukkigen in de Kalverstraat!

Want, het voorbeeld volgende van de brandweermannen, had dit blad door eenige electriciens een telefoon-toestelletje in de groep omlaag weten te laten zakken; en, daarop de verbinding

Sluiten