Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch inspecteur Speurmans herinnerde zich al voortwandelend nog een ander geval, dat hij zonder eenige aarzeling in verband bracht met deze gebeurtenissen.

Het was nog geen week geleden, dat hij in opdracht had gehad, eenige politie-agenten voor het gebouw van de Hoogere Burgerschool op pest te zetten, met het strenge bevel, om memaH*» wien ook, in het gebouw toe te laten. Hij had zelf die opdracht uitgevoerd en daarbij had hij toen terloops vernomen, hoe de sluiting van het gebouw in verband stond met een ernstig ongeluk, dat in het scheikunde-lokaal moest hebben plaats gegrepen. Een van de heeren leeraren was daar aan het nemen van chemische proeven geweest en door een tot dusver onverklaarbare omstandigheid had men den scheikunde-leeraar, den welbekenden en geleerden Dr. Stolp, in de vestibule van het schoolgebouw gevonden, geheel verstijfd, een standbeeld gelijk, roerloos, bewegingloos; zoo was hij gevonden door den directeur van de HBS. zelf. De oude conciërge van het gebouw, die den ongelukkigen leeraar blijkbaar het eerst ontdekt had, was dientengevolge sprakeloos gebleven van schrik. En de directeur had bij zijn pogingen om den geheel verstijfden, hoewel nog levenden leeraar bij te brengen, een spieraandoening in de vingers gekregen, zoodat hij die niet meer gebruiken kon, wijl een van zijn handen geheel verstijfd was. Ook een geneesheer, die ontboden was. en een verpleger van het Ziekenhuis, die het lichaam van Dr. Stolp had aangeraakt bij de overbrenging naar het Gasthuis, hadden zich onder behandeling moeten stellen wegens plotseling verstijving bij het aanvatten van den onbeweeglijken scheikunde-leeraar.

In medische kringen hadden deze raadselachtige gevallen groot opzien verwekt, naar de inspecteur had vernomen. En met het oog op het gevaarlijke van dezen toestand van hevige verslijvingsbesmetting had men den verstarden Dr. Stolp in een isoleerbarak van het Gasthuis geplaatst, terwijl men hem slechts met de uiterste voorzorgsmaataegeten durfde naderen, waarbij door den gasthuisdirecteur een bepaald verbod, hem aan te raken, was uitgevaardigd.

Sluiten