Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poeder zijn wereld-schokkende ellende zou gaan voortzetten?

Tobias voelde zijn volle verantwoordelijkheid, omdat hij de eenige was, die dit geheim kende.

Een dezer dagen, morgen misschien, wellicht nog vandaag, zou men van overheidswege een onderzoek in het gesloten gebouw gaan instellen;... men zou, argeloos voor het gevaar, daar binnen treden;... men zou doordringen in het laboratorium;... en men zou er het witte, zoo onschuldig uitziende poeder vinden...

Doch dan was het immers te laat 1 De kleefstof van Dr. Stolp zou zijn verschrikkelijke uitwerking stellig gaan uitoefenen... De een voor, de ander na, zou blijven kleven 1... De geheimzinnige kracht van de kleefstof zou zich verspreiden, buiten het scheikunde-lokaal, buiten het schoolgebouw; over de geheele stad zou zij haar rampspoeden uitstrekken; daarna over het geheele land; vervolgens over de grenzen van Nederland; dan over Europa; eindelijk over de andere werehldeelen!...

En deze kleine aardbol, een reusachtige gombal gelijk, zou over de planeten en kometen, over manen en zonnen over het hemelstelsel zijn kleefmacht uitstrekken...

Heel de wereld zou kleven, kleven, kleven 1

Tobias sprong overeind.

Hij moest trachten, dit onoverzienbare onheil af te wenden, eer het te laat was.

Het statige, groote gebouw van de H.B.S. stond daar vóór hem, zoo gevaarlijk alsof het een kruithuis, een dynamietfabriek was, waarin slechts één vonkje behoefde te vallen, om een ongeluk te veroorzaken, zóó ontzettend, dat de weerga ervan ondenkbaar was. ^«

De schooljongen begreep niet, hoe het mogelijk was, dat hij niet eer aan dit dreigend gevaar had gedacht 1

Maar al die kleine schrikjes, angstjes en ontroerinkjes van de laatste dagen, op school en in huis en op straat, hadden waarschijnlijk zijn gedachten zoo zeer in beslag genomen, dat hij geen oogenblik gedacht had aan de zooveel ernstiger gevolgen, die zijn

Sluiten