Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar zat dan Brigges en gebruikte de gedwongen vacantie om den heelen dag pijpjes te rooken. Wanneer hij 's middags zijn eigen pannetje eten had toebereid, hield hij onder het nuttigen van het middagmaal zijn pijp in den mond; wanneer hij 'savonds in de bedstee kroop, hield hij zijn pijp in den mond; wanneer hij den volgenden morgen zijn kamertje aanveegde en het ochtend-kopje koffie zette, hield hij zijn pijp in den mond. Brigges en zijn pijp waren waarlijk één geworden. Geen oogenblik betreurde de ouwe nukkige conciërge het vreemde voorval bij den jassenkapstok; want een week van zeven vrije dagen had hij er aan te danken gehad. En één lange heerlijkheid was die tijd geweest van onafgebroken pijpjes-rooken, zonder dat hij zelfs zijn pijp één oogenblik uit den mond had behoeven te leggenl

Zoo zat daar dus Brigges, de conciërge van de H.B.S , met de pijp stevig tusschen de tandstompjes en het kalotje diep over de ooren getrokken.

Maar zoo diep had hij dit laatste kleedingstuk niet over artjn ooren getrokken, of hij kon nog wel hooren. Brigges had altijd een scherp gehoor gehad. Wanneer hij niet zulke goede ooren gehad had, zou hij reeds lang als conciërge van de drukke H.B.S. gepensionneerd zijn geweest, want hij was reeds oud en niet zoo heel erg flink meer, zijn oogen waren heel slecht, en nu was hij ook zijn stem kwijt. Maar daarentegen had hij een paar onversleten jonge, goedhoorende ooren. En hij wist er een degeüjk gebruik van te maken! De H.B.S.-concierge liet alles op zijn ooren aankomen: hij herkende den directeur op het gehoor, hij kende de heeren leeraren aan hun stem, hij kende al de jongens, bijna stuk voor stuk, aan hun loopen, schreeuwen, lachen. Op deze wijze was hij een uiterst bruikbare conciërge gebleven.

Zelfs nu, terwijl hij daar rustig te pijpjes-rooken zat, de handen over elkaar gestrengeld, schijnbaar wat suffig in zijn stoel, waren zijn ooren wakker. Hij meende iets gehoord te hebben. Hij kwam overeind in zijn stoel. Ja, hij had duidelijk stappen gehoord in

Sluiten