Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs door de politie bewaakt werd, omdat het binnentreden van het gebouw voor iedereen, die zich erbinnen waagde, na het ongeluk aan den scheikunde-leeraar in diens laboratorium overkomen, hoogst gevaarlijk moest zijn. Hij zelf had het niet eens gewaagd het gebouw te betreden, nadat hij tot zijn niet geringe ontsteltenis getuige was geweest van het vastklemmen van de laboratorium-deur en van het vastkleven van de hand van een politie-agent aan den deurknop ervan 1 En ook ondervond hij zelf nog steeds de zoo lastige gevolgen van zijn pogingen om den verstijfden Dr. Stolp te hulp te komen, welke poging hem op een totaal verstijfde rechterhand was komen te staan 1 De directeur zat daar nu in zijn studeerkamer voor het breede bureau dag in dag uit voor zich uit te staren. Arbeiden kon hij niet, omdat zijn geheel stijve hand hem belette te schrijven, en zoo zat hij dan zijn hersens af te martelen, welk noodlot toch op het H.B.S.-gebouw kon rusten, en welke maatregelen hij wel moest nemen, om aan dezen angstig raadselachtigen toestand een eind te maken.

Zijn voorhoofd was diep gefronsd, omdat hij den toestand hoogst ernstig achtte. Zijn ongelukkige scheikunde-docent verkeerde nog steeds in denzelfden staat van verstijving; uit de kranten had hij het alarmeerend bericht gelezen over de ramp in de Kalverstraat; op de vergadering ten stadhuize was hij tegenwoordig geweest, om ook als man van wetenschap zijn licht te laten schijnen over het gevaar, dat Amsterdam bedreigde.

Dezen ochtend zat hij nu weer te denken en te peinzen over hetgeen in de toekomst uit dat alles wel moest voortkomen. En met zijn helderen geest was hij van het eene denkbeeld tot het andere gekomen, totdat hij plotseling het verband was gaan ontdekken tusschen het ongeluk, dat zijn H.B45.-gebouw getroffen had en dat in de Kalverstraat.

O, stellig! .er moest overeenstemming zijn tusschen die twee gebeurtenissen!

En zoo voortpeinzend en redeneerend, was hij juist bezig in zijn gedachtengang de zonderlinge omstandigheden na te gaan,

Sluiten