Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

talrijk was. Uit de kranten had de burgerij van Amsterdam reeds den vorigen avond en ook dezen ochtend uitvoerig te lezen gekregen omtren de Kalverstraat-ramp; doch tevens was daarbij

geven, noch zou weten te zeggen waartoe dit alles leiden moest!

Zoo waren zelfs de onverschrokkensten, de nieuwsgierigsten afgeschrikt, zich in de nabijheid te wagen van dit dreigend gevaar. En die zich daar bevonden waren in hoofdzaak bloedverwanten van de beklagenswaardige slachtoffers van het ongeluk, verder eenige belangstellende studenten, die langs wetenschappelijken weg dit raadsel wilden trachten te verklaren, en dan een aantal journalisten, die wel plichtmatig waren aangewezen, zich op te houden in de omgeving van de onheilspellende plaats, teneinde het publiek zoo uitvoerig mogelijk op de hoogte te houden omtrent hetgeen in de Kalverstraat van uur tot uur plaats^ greep.

De aanwezigheid van een neuswijzen school-jongen öp zulk een dreigende plek zou dus wellicht de aandacht hebben kunnen trekken, indien niet al die menschen geheel vervuld waren geweest met heel iets anders dan met juist op hem te letten. En zoo kon Tobias onopgemerkt achter het ijle gelid kijkers aan den

met allen mogelijken nadruk vermeld, hoe gevaarlijk dit onverklaarbaar onheil in zijn gevolgen voor de stad en haar inwoners zou kunnen zijn, omdat niemand

vooralsnog een verklaring daarvan kon

Sluiten