Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheden, elkaar den rug zouden hebben toegekeerd, om aldus een eind te maken aan het scherpe meeningsverschil over één-zestiende percent van den aandeelen-koers van een rubberaanplanting in het binnenland van Borneo.

In tegenstelling met deze Beursheeren onderscheidden zich waarlijk gunstig het meerendeel der overigen. De meesten stonden

daar hprnctonH nsMlgmn

—— uutv.uu, T^iüiagtu, zwijgend, weliswaar de wanhoop op het gelaat geteekend, doch zonder jammeren, schreeuwen of schreien.

Sommigen gaven zelfs een uitstekend voorbeeld.

Eenige aardige meisjes van I een naaischool hadden na den ' eindeloozen nacht, bij den aanvang van den nieuwen langen I

aag, een handwerkte voor den

dag gehaald en stonden nu ijverig aan een haakwerkje te knutselen. De brievenbesteller, die toevallig in haar buurt beland was, had zijn dienstpet weer recht geschoven en om zichzelf en de menschen in zijn omgeving den tragen tijd te helpen dooden, had hij uit zijn brieventasch een aantal prentbriefkaarten genomen, die hij te bestellen had, en liet die van hand tot hand rond gaan. Men vermaakte zich er waarlijk mee!

Ook de twee agenten, ieder aan een kant van de groep als op schildwacht geplaatst, hadden geen oogenblik vergeten welke verantwoordelijke plicht in deze ernstige omstandigheden op hun schouders rustte; onafgebroken hadden zij de lamenteerende menschen trachten te bedaren, hen moed insprekend, de lawaaiïgsten tot orde en rust vermanend, doch ook de meest moedeloozen met een flink woord opbeurend en steunend.

Daar was ook de matroos; — die had er de vroolijkheid in zijn buurt wel in weten te houden! Hij had een hinken vollen

De Geheimzinnige Uitvinding. jg

Sluiten